1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

    หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต, ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต


หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา

ชื่อปริญญาตรี
    ชื่อภาษาไทย         ศาสนศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.)
ชื่อภาษาอังกฤษ     Bachelor of Arts  (B.A.)
 
ระดับและสาขาวิชาที่เปิดสอน
  ระดับปริญญาตรี
  ภาคปกติ (บ่าย รับเฉพาะพระภิกษุสามเณร) เปิดสอน 4 คณะ
  1. คณะศาสนาและปรัชญา  (หลักสูตร 4 ปี)
    - สาขาวิชาพุทธศาสตร์ (Buddhist Studies)
- สาขาวิชาปรัชญา (Philosophy)
- สาขาวิชาศาสนาเปรียบเทียบ (Comparative Religion)
   
  2. คณะมนุษยศาสตร์  (หลักสูตร 4 ปี)
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
   
  3. คณะสังคมศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)
    - สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology)
- สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง
(Political Science)
- สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น (Local Government and Development)
    หลักสูตร 2 ปี (ต่อเนื่อง)
    - สาขาวิชาการปกครองและพัฒนาท้องถิ่น (Local Government and Development)
   
  4. คณะศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)
    - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (Teaching Thai)
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ((Teaching English)
- สาขาวิชาการศึกษาปมวัย (Early Childhood Education
)
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)

- สาขาวิชาการศึกษานอกระบบ (
Nonformal Education)
- สาขาวิชาการประถมศึกษา (
Elementary Education)
- สาขาวิชาการให้คำปรึกษาและการแนะแนว (
Counseling and Guidance)
 
 
       ภาคปกติ (เช้า รับเฉพาะประชาชนทั่วไป) เปิดสอน
  1. คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
  2. คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (Political Science)
     
 
          ภาคปกตินอกเวลาทำการ (เรียนวันเสาร์ - อาทิตย์ รับทั้งพระภิกษุสามเณรและประชาชนทั่วไป) เปิดสอน 2 คณะ 2 สาขาวิชา คือ
  1. คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชา คือ
     - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (English)
   2. คณะสังคมศาสตร์ เปิดสอน 1 สาขาวิชา
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง (Political Science)
     
   

รายวิชาพื้นฐาน

   
   
 
ระดับปริญญาโท
ชื่อปริญญา
    ชื่อภาษาไทย         ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ศน.ม.)
ชื่อภาษาอังกฤษ     Master of Arts  (M.A.)
     
     ระดับปริญญาโท เปิดสอน 5 สาขา คือ
    1. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา (Buddhist Studies)
2. สาขาพุทธศาสนาปรัชญา (Buddhism and Philosophy)
3. สาขาสังคมวิทยา (Sociology)
4. สาขารัฐศาสตร์การปกครอง (Government)
5. สาขาการจัดการศึกษา (
Educational Management)
   
     

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Webmaster asksak@hotmail.com