1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

  เงินซื้อความสุขไม่ได้  (ทั้งหมด)
 

เงินซื้อความสุขไม่ได้  (ทั้งหมด)

มีโอกาสได้ไปพบปะพูดคุยกับคุณครูโรงเรียนอนุบาลสุมาลี  ที่ได้ร่วมในการทำกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต  โดยตั้งโจทก์ว่า ทำอย่างไรจึงจะมีความสุขและหาได้ง่าย ๆ ทำให้นึกถึงธุรกิจสปาและธุรกิจที่เน้นการผ่อนคลายประเภทต่างๆ ที่ผุดขึ้นเป็นดอกเห็นและได้รับความสนใจอย่างล้นเหลือจากผู้คน

 พระไตรปิฎกอันเป็นแหล่งรวบรวมความคิด  มโนทัศน์และความรู้แจ้งเห็นชัดโลกของพระพุทธเจ้า  อุดมด้วยความหมายแห่งการดำรงชีวิตอย่างตรงไปตรงมา  หนึ่งในคำสอนที่ทำให้คนเรามีความสุขอย่างแท้จริงก็คือ การทำให้ลมหายใจอันยิ่งใหญ่และร่างกายเราทำงานอย่างสอดคล้องประสานกัน  ไม่ต่างคนต่างทำหน้าที่ จึงจะหาความสุขในปัจจุบันได้ หากผู้อ่านเป็นคนใกล้วัด หมายความว่า มีโอกาสได้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่บ้าง  ก็คงจะเคยได้ยินเกี่ยวกับการฝึกสติด้วยการตามติดระลึกรู้จังหวะของลมหายใจ (อานาปานสติ) อยู่บ้าง

คำสอนตอนหนึ่งกล่าวไว้ว่า หากคนเราฝึกตนเองกระทั่งสามารถรู้ว่าลมหายใจมีการเข้าออกได้อย่างชัดเจน และสามารถทำให้ลมหายใจตนให้ละเอียดประณีต ลมหายใจที่ละเอียดอ่อนนั้นก็จะทำให้กายสังขารผ่อนคลายได้ ภาษาคนรุ่นใหม่เรียกว่า ร่างกายของผู้ฝึกจะเกิดความสุขอย่างประณีต โปร่งเบา สบายใจ (ร่างกายหลั่งสารเอนเดอร์ฟินส์) ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในคัมภีร์มหาสติปัฏฐานว่า

ช่างกลึงหรือลูกมือเขาผู้ขยัน เมื่อชักเชือกกลึงยาว ก็รู้ว่า เราชักยาว  เมื่อชักเชือกกลึงสั้น ก็รู้ว่าเราชักสั้น ฉันใด ผู้ปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อหายใจออกยาวก็รู้  หายใจเข้ายาวก็รู้  หายใจออกสั้นก็รู้  หายใจเข้าสั้นก็รู้ชัด
         
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลม ทั้งปวงหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า จักเป็นผู้กำหนดกองลมทั้งปวงหายใจเข้า
         
ย่อมสำเหนียกว่า เราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลม ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจออก ย่อมสำเหนียกว่า เราจักระงับกายสังขารหายใจเข้า…
           
แน่นอนว่า ใครก็ตามที่ปฏิบัติได้ย่อมทำให้เกิดความสุข  แต่คำถามก็คือ ทำเช่นไรจึงจะสามารถฝึกฝนตนเองกระทั่งสามารถรู้สึกถึงลมหายใจที่เข้าออกได้ชัดเจนราวกับรู้สึกว่ามีลูกสูบชักเข้าออกอยู่ในระบบหายใจของเรา หายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาว หายใจสั้นก็รู้ว่าหายใจสั้น และสามารถทำลมหายใจให้ละเอียดประณีต หากทำได้ตามหลักข้างต้น เราก็จะพบกับความสุข คือ รู้สึกร่างกายสบาย โปร่งเบา (กายสังขารระงับ) เป็นความสุขที่ไม่ต้องเอาชีวิตไปแขวนไว้กับสิ่งภายนอก    
               เทคนิคการฝึกหายใจที่สามารถทำให้รู้สึกตระหนักรู้ลมหายใจได้อย่างชัดเจนและงดงาม ผู้อ่านสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ปฏิบัติได้ง่าย  สบายใจ โดยสามารถฝึกได้ดังนี้ 

๑. ทุก ๆ เช้า หมั่นฝึกควบคุมจังหวะของลมหายใจ  เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตลอดวัน  อย่างน้อยสัก ๑๐-๓๐ นาที

๒. ในการฝึกนั้นสามารถที่จะฝึกในท่าใดก็ได้ ทั้งท่านั่งหรือท่านอนก็ได้

๓. ยิ้มน้อย ๆ อย่างมีความสุข และบอกกับตนเองว่า เราเป็นคนโชคดีและมีความสุขที่สุดในโลก  

๔. หายใจเข้าลึก ๆ อย่างอ่อนโยน  ภาวนาในใจว่า "หายใจเข้า..เบา..บาง...ง "

๕. หายใจออกยาว ๆ อย่างผ่อนคลาย "หายใจออก สบาย..ย ใจ " พร้อมกับจินตนาการว่าลมหายใจของท่านแผ่กระจายลมหายใจไปทุกทิศทางอย่างไม่มีขอบเขต

๖. กำหนดความเคลื่อนไหวของลมหายใจเข้าออกอย่างนี้อย่างช้า ๆ กลับไปกลับมาและทำความรู้สึกว่าลมหายใจของท่านช่างมีความเบาบางละเอียดอ่อนจริงๆ

๗. หากปฏิบัติได้ถูกต้อง ผู้ปฏิบัติจะรู้มีความรู้สึกปีติปราโมทย์  ร่างกายสงบระงับ มีความสุขกายสุขใจ  ผ่อนคลาย ทำให้มีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตประจำวันด้วยความมั่นใจ           พระมหาปุณณ์สมบัติ   ปภากโร
        ผอ. ศูนย์บริการวิชาการ  มมร ล้านนา

 

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com