1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

 

  บทความทั้งหมด

  ปัญหาสุขภาพกับสังคมไทย ... นางสาวณัฎฐา ม้วนสุธา
 
ครูไทยยุคใหม่ สอนได้ วิจัยเป็น ... พระมหาสกุล มหาวีโร

 
การจัดการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรของ มมร วิทยาเขตล้านนา ... ดร.ตระกูล ชำนาญ

 
ตามองเรา เท้าที่ก้าวไปข้างหน้า ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  USR ของมมร ต่อสังคม ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยของปวงชน ... ดร.ตระกูล ชำนาญ
  วิธีการสอนตามแนวพุทธศาสตร์ ... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล
  เปิดประตูสู่อาเชียน...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
  การพัฒนาวิชาชีพครู...พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร.
  นักโทษประหาร ... ศ.เกียรติคุณ แสง จันทร์งาม
   ปรัชญามุมมองโลก: การนำหลักศาสนาเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
   หลักธรรมาภิบาล ...พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย ดร.
  
ธรรมาภิบาล จุดหมาย : ธรรมรัฐ ...พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย ดร.

   การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี :
กรณีปัญหายาเสพติด ...พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย ดร.
   การแก้ปัญหาสังคมตามแนวพุทธวิธี ...
พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย ดร.
   ครูในอนาคตของนักเรียนจะต้องเป็นอย่างไร.... พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร
   ประชาคมอาเซียนกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ในมุมมองของข้าพเจ้า...ดร.ทรงศักดิ์ พรมดี
   เศรษฐกิจพอเพียงกับมุมมองมหาเศรษฐีระดับโลกชาวไทย
...ดร.ตระกูล ชำนาญ

   ล้านนาและความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่....ผศ.เขียน วันทนียตระกูล
   มองไทยมองเวียดนามบนเวทีการแข่งขัน...ดร.ตระกูล ชำนาญ
   ภาษาบาลีกับพิธีกรรม... สมัคร ใจมาแก้ว
   ทิศทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน.... พระครูวิทิตศาสนาทร, ดร
  
“ความสามัคคี”สมเด็จพระวันรัต ณ มมร ศาลายา... พระครูปลัด จิตติชัย จิตฺติชโย, ดร

  
พระพุทธเจ้ามีมาแล้วเป็นเรือนหมื่น ... พ.ม.วิเศษ ปญฺญาวชิโร
  
งาน ๒๐ ปี บทสรุปที่ไม่มีวันจบสิ้นจากใจ ... ตระกูล ชำนาญ
   ไหว้พระนพธรรมคือความสำคัญของชีวิต....ผศ.เขียน วันทนียตระกูล
   แรงจูงใจมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างไร .... ผศ.เขียน วันทนียตระกูล
   ความเป็นไทยหายไปไหน ... สมัคร   ใจมาแก้ว
  
ยุทธศาสตร์ผนึกรวมพลังเจ็ดสร้างชุมชนน่าอยู่
... ตระกูล ชำนาญ
   การเขียนแผนการสอน คือภารกิจของครู......ผศ.เขียน วันทนียตระกูล
   วิเคราะห์นโยบายสังคม : กรณีศึกษารัฐบาลทักษิณ ... ตระกูล ชำนาญ
  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพุทธศาสตร์ ... ตระกูล ชำนาญ
  
นโยบายสังคมเพื่อการพัฒนาสังคม ... ตระกูล ชำนาญ
  
ระบบทาสในภาคเหนือของประเทศไทย ศตวรรษที่ 19 ... ตระกูล ชำนาญ
  
การบูรณการภูมิปัญญาล้านนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ... ตระกูล ชำนาญ
   เมืองเชียงตุง - เมืองลา  ที่ผมไปเห็นมา ... เขียน วันทนียตระกูล
  
รู้เรื่องเมืองเชียงตุง (Kyaing tong)
... เขียน วันทนียตระกูล
 
  หลักธรรมเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ... พ.ม.วิเศษ ปญฺญาวชิโร
 
หลักธรรมเสริมสร้างกำลังภายใน
... พ.ม.วิเศษ ปญฺญาวชิโร
 
การบริหาร : การจัดองค์กรโรงเรียน 
... พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย
  จิตวิทยา : การพัฒนาบุคคลิกภาพฯ ... เขียน วันทนียตระกูล
 
จิตวิทยา
: ครูในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์ฯ ... เขียน วันทนียตระกูล
 
จิตวิทยา
: ความสำคัญของจิตวิทยาต่อวิชาชีพครู ... เขียน วันทนียตระกูล
 
บทธรรมนำชีวิต : พัฒนาชีวิตด้วยคุณธรรม (3) ... พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย
  บทธรรมนำชีวิต : พัฒนาชีวิตด้วยคุณธรรม (2)
... พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย
  บทธรรมนำชีวิต : พัฒนาชีวิตด้วยคุณธรรม (1)
... พระครูปลัดจิตติชัย จิตฺติชโย
   เงินซื้อความสุขไม่ได้ (ทั้งหมด) ... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
  พลังจิตทำชีวิตให้เต็ม ... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
  มองโลกทางลบ ย่อมพบจุดอับตัน ... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
  หนอเนื้อพระพุทธศาสนา ตอนที่ 2 ... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
   หนอเนื้อพระพุทธศาสนา ตอนที่ 1 ... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร
  
อานุภาพแห่งรอยยิ้ม
... พ.ม.ปุณณ์สมบัติ  ปภากโร

 

 

 

 

 
 
 

<<กลับขึ้นด้านบน>>

 
 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com