1111

หน้าแรก | สมุดเยี่ยม | วารสารปัญญา | บทความ |กระดานเสวน | ห้องรวมศิษย์ ล้านนา.| ติดต่อเรา .

       ความเป็นไทยหายไปไหน


ความเป็นไทยหายไปไหน

โดย อ.สมัคร  ใจมาแก้ว

15 มิถุนายน 2553 10.05


           ในช่วงที่เกิดวิกฤตทางการเมืองในปัจจุบัน หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างก็มุ่งหมายให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชาติโดยมุ่งเน้นไปที่ความเป็นคนไทยที่มีเผ่าพันธุ์เป็นไทยโดยกำเนิดหรือเป็นคนไทยเชื้อสายอื่น ที่มาอาศัยร่มโพธิ์ร่มไทรในพื้นแผ่นดินนี้ ให้มีจิตสำนึกรู้สึกความรับผิดชอบชั่วดี ในความเป็นไทย เพื่อมิให้ใครติหนิว่าเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน ก็จะขอพูดเฉพาะความเป็นไทยในมุมมองของคนไทยคนหนึ่ง

เมื่อมีคำถามขึ้นมาว่า “ความเป็นไทยอยู่ที่ไหนหรือ “อะไรคือความเป็นไทย เราก็พอจะตอบได้หลายระดับตามความตื้นลึกของความเป็นไทย

เมื่อมองอย่างผิวเผินก็ตอบได้ว่า “อยู่ที่คนไทย” หรือ “อยู่ที่ประเทศไทย” ซึ่งนี่ยังมองแบบเพียงผิวเผินเท่านั้น แต่ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีกความเป็นไทยจะอยู่ที่สถาบันหลักที่คนไทยยอมรับและนับถือ คือ “ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์” ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปความเป็นไทยก็จะไม่มี

ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีก ความเป็นไทยจะอยู่ที่ “เอกลักษณ์เฉพาะของคนไทย” เช่น ภาษาไทย, เครื่องแต่งตัว, กิริยามารยาท, ศาสนา, ศิลปะ, ดนตรีไทย, กีฬา, ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ความเป็นไทยก็ไม่มี

ถ้าจะมองให้ลึกลงไปอีก ความเป็นไทยจะอยู่ที่ “มีชีวิตที่เรียบง่าย สงบ ไม่เบียดเบียนใคร” คือคนไทยนั้นมีความเป็นอยู่ที่ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และใจดี ชอบช่วยเหลือคนอื่น นี่คือความเป็นไทยที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ถ้าจะมองให้ลึกเข้าไปอีก ความเป็นไทยจะอยู่ที่ “คุณธรรมภายในจิตใจ” คือคนไทยจะเป็นคนกตัญญูกตเวที, ซื่อสัตย์, จริงใจ, เสียสละ, สามัคคี, อดทน, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, เชื่อฟังและเคารพผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่เป็นต้น ซึ่งคนไทยแท้ๆจะมีคุณธรรมเหล่านี้

ถ้าจะมองให้ลึกถึงที่สุดแล้ว ความเป็นไทยจะอยู่ที่ “ความเป็นอิสระ” คือไม่ขึ้นกับใคร ไม่ชอบเป็นทาสใคร ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งคำว่า “ไท” ก็แปลว่า อิสระ คือทั้งร่างกายก็เป็นอิสระ และจิตใจก็เป็นอิสระ ซึ่งอิสระทางจิตใจก็คือ ไม่ถูกอำนาจฝ่ายต่ำครอบงำ

สรุปว่า ความเป็นไทยนี้มีหลายระดับ ซึ่งปัจจุบันเราจะเหลือความเป็นไทยกันสักเท่าใดก็ลองมองดู เพราะปัจจุบันวัฒนธรรมต่างชาติได้เข้ามาครอบงำคนไทยทุกชนชั้นจนไม่รู้เสียแล้วว่าความเป็นไทยอยู่ที่ตรงไหน มองไปทางไหนก็เห็นแต่ร่างกายเท่านั้นที่เป็นคนไทย แต่พฤติกรรมต่างๆกลับแทบไม่มีความเป็นไทยเลยไม่ว่าภาษา กิริยามารยาทและวัฒนธรรมต่างๆ สิ่งที่บรรพบุรุษภูมิใจเป็นนักเป็นหนาล้วนนับวันจะเลือนหายซึ่งเป็นสิ่งน่าเสียดายว่าสิ่งที่ดีๆงามๆที่คนต่างชาติไม่มีจะสูญหายไป และน่าอับอายต่างชาติที่เขายังรักษาเอกลักษณ์ของชนชาติเขาเอาไว้ได้

 

กลับขึ้นด้านบน

 

 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
103 วัดเจดีย์หลวง ถ.พระปกเกล้า ต.พระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. 0-5327-0975-6, โทรสาร 0-5381-4752

MAHAMAKUT  BUDDHIST  UNIVERSITY; LANNA CAMPUS
103  Wat Jedeeluang Phrasingha Muang Chiang Mai 50200
TEL. 0-5327-0975-6,  FAX. 0-5381-4752
Contact us : mbulnc@gmail.com , asksak@hotmail.com