งาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.; บทสรุปที่ไม่มีวันจบสิ้นจากใจ

“จินตภาพบนกระดาษแผนงานสู่ความสำเร็จภาคสนามปฏิบัติจริง”

 

ดร.ตระกูล ชำนาญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.; บทสรุปที่ไม่มีวันจบสิ้นจากใจ

“จินตภาพบนกระดาษแผนงานสู่ความสำเร็จภาคสนามปฏิบัติจริง”

 

                                                                                                                     โดย...ดร.ตระกูล ชำนาญ [1]

 

            ในห้วงแห่งความคิดหนึ่งของกระผม ได้เปล่งประกายแนวคิดขึ้นมาอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามกาลเวลาของการปฏิบัติหน้าที่เป็นบุคลากรทางการศึกษามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  กว่า ๑ ทศวรรษ  ขณะที่ตัววิทยาเขตล้านนาสถาปนาขึ้นจะครบ ๒ทศวรรษ ๒๐ ปี ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้  นับว่าเป็นช่วงเวลาที่พอสมควรเหมาะเจาะต่อการที่จะประกาศถึงตัวตนให้ปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาและเป็นอยู่ในขณะปัจจุบัน   การจัดงานครบรอบวันสถาปนาประจำปี๒๕๕๔  จึงมิใช่เป็นงานบำเพ็ญบุญแบบธรรมดา  เหมือนทุกปีที่ผ่านมาแน่นอน  จะต้องมีความเป็นพิเศษหลากหลายและทรงคุณค่าต่อความทรงจำตรึงตาประทับใจในสายตาของประชาคม มมร และสาธารณชนผ่านทางสื่อและประจักษ์ด้วยตนเอง

          การจัดงานบนแผ่นกระดาษจึงเกิดขึ้น  กล่าวคือ  การสร้างแผนงาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ได้เกิดขึ้น  ทั้งนี้อาจด้วยผลของการสนทนากันระหว่าง อ.กมล  บุตรชารี ผู้ช่วยอธิการบดีในหลายเรื่องและหลายเวลา อีกทั้งคณะผู้บริหารประจำวิทยาเขตล้านนาอย่างประปรายเป็นอาจิณ  จึงได้เริ่มต้นเรียงลำดับความคิดเขียนแผนงานครบรอบสองทศวรรษ ๒๐ ปี เป็นลายลักษณ์อักษร ราวเดือนมกราคม ๒๕๕๓   ผ่านการจัดงานบำเพ็ญบุญคล้ายวันสถาปนาปีที่ ๑๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ไปประมาณ ๑ อาทิตย์   การเขียนแผนงานเสร็จเรียบร้อย วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ตัดสินใจส่งเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเพื่อพิจารณาในหลักการ  วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขต ได้พิจารณาเห็นชอบรับหลักการ  มอบให้ผอ.ทั้งสามส่วนงานและผู้ช่วยอธิการบดี (อ.กมล   บุตรชารี)และกระผม ดร.ตระกูล  ชำนาญ หัวหน้าฝ่ายจัดการศึกษา ปรับทำแผนงาน ได้นัดประชุมประสานงานกับศิษย์เก่าภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ เพราะเกี่ยวเนื่องกับศิษย์เก่าในงานย่อยคือการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าฯ สาขาวิทยาเขตล้านนา   นับแต่นั้นแสดงว่าการจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ได้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้ว  ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งได้แล้ว นับเป็นการท้าทายเป็นอย่างยิ่ง

 

 บรรยากาศประชุมประจำเดือนของคณะกรรมการประจำวิทยาเขต

พิจารณากรอบแผนงาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.

 

เดือนมีนาคม ๒๕๕๓  งานก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  สาขาวิทยาเขตล้านนา  ได้ดำเนินไปตามลำดับ นัดประชุมครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมพระเทพปริยัติวิมล เวลา ๑๓.๐๐ น. มีพระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เป็นประธาน ได้คณะกรรมการบริหารสมาคมชุดหนึ่งมีนายกมล  บุตรชารี เป็นประธานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ  สาขาวิทยาเขตล้านนา ดร.ตระกูล  ชำนาญ  เป็นเลขาธิการ  พร้อมทั้งคณะกรรมทั้งสิ้น๒๕ คน  ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้น   ส่งคำสั่งเพื่อให้อธิการบดีลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ และอธิการบดีได้ลงนามในคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓  ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓  เป็นอันว่าการดำเนินการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามมร  สาขาวิทยาเขตล้านนา  อันเป็นงานย่อยของแผนงาน๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.ได้สำเร็จแล้ว  กิจกรรมแรกของสมาคมศิษย์เก่า คือ กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม รดน้ำดำหัวคณาจารย์ของวิทยาเขตล้านนา และทอดผ้าป่าเป็นเบื้องต้นของการระดมทุน  นอกจากนั้นยังมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง และมีการทอดถวายต้นเงินเข้าสมาคมเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓

 

นายกมล  บุตรชารี

ดร.ตระกูล  ชำนาญ

 

 

 

นายกมล  บุตรชารี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สาขาวิทยาเขตล้านนา ดร.ตระกูล ชำนาญ เป็นเลขาธิการ

 

 

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

สาขาวิทยาเขตล้านนา  ณ ห้องประชุมพระเทพปริยัติวิมล

 

กรอบงานสองทศวรรษ มมร.ลน. หรือ ขอบข่ายกิจกรรมของงานครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ไม่ได้หยุดนิ่ง  กระผมได้พัฒนาและคิดงานกิจกรรม  ผ่านการจิตนาการทั้งเชิงบวกและเชิงลบอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า  มองกิจกรรมที่เขียนบนกระดาษเปล่าให้เป็นรูปธรรม พยายามที่จะตอบโจทย์ให้ครบหรือครอบคลุมทุกมิติเท่าที่จะทำได้  ด้วยข้อจำกัดที่มีอยู่   ทั้งมิติด้านประวัติศาสตร์เนื่องจากไม่ได้อยู่ช่วงต้นยุคของการก่อตั้งวิทยาเขตล้านนา (๒๕๓๔) เกร็ดประวัติศาสตร์ช่วงนี้จึงไม่สมบูรณ์ไม่ตกผลึกเท่าที่ควร  การสร้างจินตภาพต้องยอมรับอาจจะไม่ชัดเจน   ส่วนช่วงต่อมาเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นเพราะกระผมอยู่ในยุคนี้  มีส่วนร่วมสร้างประวัติศาสตร์วิทยาเขตล้านนาพอสมควร  ภาพที่จะนำมาสะท้อนให้ปรากฏในกรอบงานจึงชัดเจนกว่า   วันเวลาผ่านไปพร้อมกับการคิดค้นภาพงานถูกบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่องและเคลื่อนไหวตามสถานการณ์ จวบจนถึงกาลอันสมควร

          กันยายน ๒๕๕๓ ได้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา เสร็จเรียบร้อย  จึงได้ส่ง กรอบงานสองทศวรรษ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ในสมัยประชุมที่ ๘/ ๒๒๕๓  ประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ มติที่ประชุมเห็นชอบ  มีมติให้ปรับแก้บางกิจกรรรมตามความเหมาะสม และให้ทำคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการ รับผิดชอบ ตามรายละเอียดของงานทั้งหมดต่อไป ชี้ให้เห็นว่าความชัดเจนเข้มข้นของงานเป็นรูปธรรมมากขึ้นเป็นลำดับ ถ้าเป็นงานวิทยานิพนธ์ถือว่าอยู่ในช่วยพัฒนากรอบแนวคิด(Conceptual Flame works) มิใช่เป็นการหยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่ประการใด

          กรอบการดำเนินงานครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ  มมร.ลน. ได้กำหนดวัตถุประสงค์ไว้ เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ ๒ ทศวรรษ ๒๐ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พระพรรษา และเพื่อสมโภชและประชาสัมพันธ์กิจการมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา

          เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ๘๔ พระพรรษา เป็นสิ่งที่สร้างความเคร่งเครียดและหวั่นเกรงในใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นของสูง ศักดิ์สิทธิ์  กอปรกับเป็นคำสั่งเชิงนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีด้วย บางครั้งถึงกับหลับไม่เต็มอิ่มสืบเนื่องมาจากความเครียดกลัวว่าภาพและผลงานออกมาไม่ดีไม่สมพระเกียรติของพระองค์ท่าน ซึ่งเป็นการมิบังควรเป็นอย่างยิ่ง   ส่วนเนื้อหางานอื่นเป็นสิ่งที่รับได้เพราะเป็นเรื่องของปุถุชนคนสามัญ  ความคิดความอ่านหรือกึ๋นของคนที่มีคำว่า ดร.นำหน้าอย่างกระผมก็คงจะพอมีอยู่บ้าง

          เมื่อกรอบงานมีความนิ่งในระดับหนึ่งแล้ว  งานต่อไปก็จะต้องเคลื่อนไหวตัวเพื่อให้กิจกรรมขั้นต่อไปดำเนินต่อ  การจัดคนมารับงานหรือจัดคนมารับผิดชอบในภาระงานคือสิ่งที่จะต้องเดินหน้าต่อไป  กาลเวลาไม่เคยให้โอกาสกับคนที่อยู่เฉย ๆ  โอกาสของการก้าวไปข้างหน้าและความสำเร็จของงานรออยู่ มันต้องลุกขึ้นสู้กับเวลาที่ไม่มีวันหยุด  เมื่อเวลาไม่หยุดกิจกรรม จะต้องไม่หยุดเช่นกัน จึงจะเกิดความสมดุลในตัว

          ต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงของกรอบงานครั้งนี้ว่า มีมาก  ยาก ท้าทายสำหรับกระผมเป็นที่สุด นี่คือครั้งแรกในชีวิตที่รับผิดชอบงานใหญ่เยี่ยงนี้  ถึงแม้มืออาชีพจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามาก สำหรับเขา แต่เป็นงานใหญ่มากสำหรับชาว มมร.ลน. ทุกคน มีความหมายคมลึกซึ้ง เป็นอย่างยิ่ง เป็นการวัดความเป็นตัวตนทุกด้านของพวกเราชาว มมร.ลน. จริง ๆ กระผมได้เริ่มลงมือทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานฝ่ายต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกที่หนักหน่วงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ยอมรับอย่างลูกผู้ชายว่าหนักเครียด จริงจัง ทนทาน มองไปข้างหน้าด้วยความหวังและความสำเร็จในเชิงบวก  พร้อมทั้งภาพของความสง่างามสมเกียรติและศักดิ์ศรีของพวกเราชาว มมร.ลน. ทั้งมวล

          ร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์เป็นครั้งแรกในชีวิตของกระผมเลยทีเดียว ในรายละเอียดของคำสั่งนอกจากมีคณะกรรมการรับผิดชอบงานฝ่ายต่าง ๆ จำนวน ๑๗ ฝ่าย ด้วยกันแล้ว  ยังมีจะต้องออกแบบภารกิจและหน้าที่ของแต่ละฝ่าย  อาศัยความคิด สมาธิ จินตภาพ และใช้เวลากลั่นกรองเป็นอย่างมาก  มีบางวันก็คิดไม่ออกเพราะมีงานอย่างอื่นที่ต้องทำ ก็ต้องหยุดแล้วทำต่อในวันถัดไป   จนกระทั่งงานบนแผ่นกระดาษเสร็จถือว่าได้เสร็จขั้นตอนนี้ด้วยจำนวนหน้ากระดาษ ๑๗-๒๐ หน้าโดยประมาณ (ยังกะคำแถลงนโยบายบริหารราชกรแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี)  ขั้นต่อไปคือการพิมพ์ร่างออกมาตรวจสอบและปรับแก้พร้อมทั้งพิสูจน์อักษร โดยผู้เชียวชาญคือผู้ช่วยอธิการบดี ชนิดที่ใส่แว่นขยายดูเลย  แล้วนำเข้าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ พร้อมทั้งร่างกำหนดการจัดงาน ในวาระเดียวกันนี้  ที่ประชุมมีมติรับหลักการและปรับแก้บางประเด็นแล้วดำเนินการต่อไป  จากเดิมทีคิดว่าการจัดงานครบรอบครั้งนี้น่าจะเป็นงานวันเดียวก็เสร็จ  แต่ด้วยกิจกรรมตามแผนงานที่กระผมได้เขียนมานั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นงานวันเดียวถ้าเป็นปีก่อน ๆ ใช่เลยงานวันเดียว  แต่ปีนี้ครั้งนี้ คือ  งานครบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ  เป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นงานวันเดียว จึงมีกำหนดการออกมาเป็น ๓วัน  ถ้าไม่เรียกว่า งานช้าง งานยักษ์ สำหรับพวกเรา มมร.ลน.แล้วไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไร

          ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ พระราชพิศาลมุนี  รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี มมร.ลน. ในคำสั่งที่ ๙๒ /๒๕๕๓  เป็นอันว่ารูปแบบการจัดงาน  คณะกรรมการผู้รับผิดงานทุกฝ่ายมีตัวตนจริงครบถ้วนแล้ว  มากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  ขั้นตอนต่อไปก็เป็นบทบาทของคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะทำแผนการดำเนินงานตามที่รับผิดชอบ  ภารกิจเบื้องต้นของกระผมก็ถือได้ว่าได้ปฏิบัติรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการผู้บริหารได้มอบหมายแล้ว ก้าวต่อไปพวกเราชาว มมร.ลน.ทุกอณู ทุกองคาพยพ จะต้องเดินหน้า ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน  ก้าวข้ามเงื่อนไขของอุปสรรคที่จะเป็นตัวขีดขวางงานของพวกเราไปให้ได้  งานนี้ไม่มีการแบ่งแยก หากแต่จะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียว  คิดใหญ่ๆ  คิดเล็ก ๆ ไม่ เกียรติยศศักดิ์ศรี ความสำเร็จของงานคือ เป้าหมายของพวกเราชาวมมร.ลน. ๒๐ ปี ของการต่อสู้ การสร้างสรรค์ สร้างโอกาส  มีทั้งเกือบล้มละลายก็เคยมาแล้ว  ลืมมันเสียเถิด พวกเรามาจับมือกันก้าวไปข้างหน้า  พร้อมที่จะเผชิญกับสิ่งที่ปรากฏในอีกไม่เดือนข้างหน้านี้  บทเรียนที่รอการพิสูจน์กำลังรอพวกเราอยู่  ชาวมมร ทั่วประเทศจะต้องยอมรับในความเป็นมมร.ลน.ในเชิงบวกแน่นอน กระผมเชื่ออย่างนี้

          การโหมโรงก่อนงานจะมาถึงในรูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์  ก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของงาน ในมุมมองของกระผมสิ่งที่จะต้องกระทำก็คือ การประชาสัมพันธ์งาน เพื่อให้มวลชนรู้กลุ่มเป้าหมายแรกที่จะต้องรับรู้คือชาว มมร  ทั่วประเทศ คือคนในเครือเดียวกันต้องได้รับทราบก่อนใครอื่นช่องทางในการสื่อคือ กิจกรรมทางบริหาร และวิชาการ ของมมร ทุกครั้งที่มีการประชุมสภาวิชาการทุกเดือนสมาชิกสภาวิชาการคือผู้บริหารจะต้องได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอข่าวสารงาน ๒๐ ปี จนอยู่ระดับที่รับรู้และยอมรับกัน จากนั้นขยายขอบเขตของกลุ่มเป้าหมายออกไปในวงกว้างคือบุคลากรทุกระดับของมมร ทั่วประเทศ     ต่อไปมุ่งเป้าไปที่มวลชนรอบตัวของมมร.ลน.ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีประจำปีที่เราจัดทุกปี ฉะนั้นกิจกรรมนี้จะต้องมีข้อความบนผืนผ้าประชาสัมพันธ์งาน ๒๐ ปี มมร.ลน.ให้คนเห็นตามเส้นทางที่ขบวนพาเหรดผ่าน  กิจกรรมต่อมาคือการจัดงานเดินวิ่งการกุศลมินิมารทอน มหามกุฏฯเกม ครั้งที่ ๑ โดยคณะกรรมการนักศึกษา ในเดือนมกราคม ๒๕๕๔  สื่อโฆษณางาน  มีข้อความงาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษบนแผ่นป้าย  ตามจุดที่ติดตั้งผ่านสายตาของผู้คนในระดับหนึ่ง นักกีฬาที่เข้าร่วมงานได้รับทราบและประธานในพิธีจัดการแข่งขัน คือ ดร.อุดรพันธ์  จันทรวิโรจน์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นคนมีชื่อเสียงระดับจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียง และเคยได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยสัดส่วนของวิทยาเขตล้านนาด้วย   ก่อนงานหนึ่งอาทิตย์ได้ใช้สื่อเสียงตามสายงานถนนคนเดิน จากกองอำนวยการจัดงานซึ่งเป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ที่สุดที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งเกี่ยวข้องมีผลกระทบกับการจอดรถของผู้นำรถมาจอดภายในวัดโดยตรง

ที่กล่าวมานี้เป็นกิจกรรมเชิงประชาสัมพันธ์งานเพราะมิใช่งานโดยตรงของกระผม  การประชาสัมพันธ์งาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.เป็นงานของคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ ตรงนั้นน่าจะมีการจัดการรูปแบบและแผนงานที่หลากหลายกิจกรรมตามกรอบงานที่ได้ให้รายละเอียดไว้แล้ว  ผลการดำเนินงานก็เป็นของผู้รับผิดชอบที่จะชี้แจงโดยภาพรวมต่อไป

 

 

 ภาพประชาสัมพันธ์งาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ในขบวนงานกีฬาสี ครั้งที่ ๕

ม.มหามกุฏฯ มินิมาราธอน ครั้งที่ 1

 

 

 

พระราชพิศาลมุนี  รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา ต้อนรับ

ดร.อุดรพันธ์  จันทรวิโรจน์ ประธานอุปถัมภ์จัดงาน

 

 

ดร.อุดรพันธ์  จันทรวิโรจน์

ประธานอุปถัมภ์จัดงานลั่นฆ้องเปิดงาน

 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนงานทุกฝ่าย  ครั้นได้เวลาที่จะบริหารจัดงานหรือดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาแล้ว   อีกพันธกิจหนึ่งที่คณะผู้บริหารและคณะกรรมการแต่ละฝ่ายจะต้องลงมือปฏิบัติภาคสนามตามแผน  นั่นคือการกำหนดวงเงินงบประมาณตามแผนงานอย่างเหมาะสมเป็นไปได้โดยการวิเคราะห์งบประมาณที่สอดคล้องกับแผนงานกิจกรรมอย่างเหมาะสมใกล้เคียง เพื่อให้การบริหารงบประมาณถูกต้องตามระเบียบข้อปฏิบัติด้านการเงินของมหาวิทยาลัยอย่างรอบด้านรัดกุม ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับความรับผิดชอบ  บนพื้นฐานของความถูกต้องและเข้าใจในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน  จึงมีการนัดประชุมประธานกรรมการและเลขานุการของแต่ละฝ่ายเพื่อพิจารณาวงเงินงบประมาณไปตามความเหมาะสม สองครั้ง  อีกทั้งทบทวนบางกิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป ซึ่งมีทั้งการลดและเพิ่มเป็นเรื่องธรรมดาของช่วงเตรียมงาน จนกว่าจะนิ่งจริง ๆ คือ วันงาน  ดังนั้นจึงมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและติดตามปัญหาและความก้าวหน้าของแต่ละฝ่ายอย่างจริง  ถ้าพบปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้ทัน เป็นวิธีการป้องกันความเสียหายที่คาดไม่ถึงอย่างทันท่วงที ไม่ปิดบังข้อมูลและรักษาผลประโยชน์ที่ขององค์กร มมร.ลน.เป็นที่สุด จึงขอแบ่งช่วงของการดำเนินงานออกเป็น ๒ ช่วง ดังนี้

          ก.ช่วงเตรียมงาน

บรรยากาศเตรียมงานก่อนวันงานช่วงวันสุกดิบ  เชื่อว่าทุกฝ่ายมีความเครียดแน่นอน ถ้างานไหนลงตัวก็สบายใจขึ้นบ้าง แต่บางอย่างไม่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าจะเรียบร้อยหรือไม่ เพราะยังไม่ถึงเวลาของมัน  ฉะนั้นยังเครียดอยู่ดี  ความสับสนวุ่นวายของทีมงานจะปรากฏชัดเจนเป็นภาระที่ผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิเสธสภาวการณ์เช่นนี้ได้ เช่นเกี่ยวกับงานดังนี้

          -งานกองอำนวยการ กองงานเลขานุการ จัดงานเตรียมพร้อมอยู่แล้วตลอดเวลาในฐานะผู้กำกับควบคุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามแผนงาน  จะต้องมีคำตอบให้กับทุกคำถามที่เข้ามา

          -งานพิธีการและศาสนพิธี  งานพิธีการถ้าเป็นงานปกติที่เราเคยปฏิบัติทุกปีที่ผ่านมา ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะมีบุคลากรที่เข้าใจงานด้านนี้อยู่แล้วได้เปรียบกว่าที่อื่นด้วยซ้ำไป  แต่คราวนี้พิธีการมิใช่แบบนั้น  นั่นคือพิธีการเปิดงาน มีรายละเอียดที่ใหม่ มีความเกี่ยวข้องกับหลายส่วน  ที่สำคัญเป็นการออกหน้าออกตาสู่สาธารณชนเป็นครั้งแรกด้วย ประธานในพิธีคือเบอร์หนึ่งของจังหวัดถึงแม้จะมีผู้แทนคือรองผู้ว่าราชการ ฯ มาก็เถอะ ความเข้มข้นของเนื้องานมิได้ลดความเข้มข้นลงไปด้วย  จุดสำคัญ (High light) ของงาน ๒๐ปีอยู่พิธีการเปิดมันตรงนี้ อันเป็นเชิงสัญลักษณ์ มมร.ลน.   ถ้าพลาดแล้วเสียหาย เรียกคืนไม่ได้ ตัวแปรสำคัญอีกอย่าง คือ มีผู้รับจ้างข้างนอก (Organizer) เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จะต้องพูดประสานงานกันให้เข้าใจให้ได้ เพราะเขาก็มีแนวคิดของเขา เราก็มีของเรา จะต้องหาจุดที่ลงตัวระหว่างเขากับเราให้ได้เพื่องานจริงในวันเปิดจะได้ไม่เสียหายและเสียหน้าต่อมวลชน   ส่วนการเตรียมแสดงนิทรรศการนั้นเขาเริ่มเอาเต็นท์มาลงก่อนงาน ๓ วันพร้อมติดตั้งระบบต่าง ๆ ระบบเสียงรอบพระธาตุเจดีย์ติดตั้งในวันถัดมา เป็นไปตามขั้นตอนของเขา เรื่องศาสนพิธีผมเชื่อว่าเราไม่มีปัญหาเพราะถนัดอยู่แล้ว  จึงไม่หนักใจหรือเครียดเท่าที่ควร อย่างไรเราก็ผ่านจุดนั้นได้แน่

-งานจัดแสดงนิทรรศการและพิธีเปิดงาน  เดิมทีตามแผนงานนิทรรศการได้วางไว้ว่าจะใช้พื้นจัดจำนวน ๙ เต็นท์  คาดว่าจะได้แสดงให้ครบทุกมิติของวิทยาเขต   พอมาทำแผนลงรายละเอียดกับ Organizer แล้ว แผนเดิมไม่สามารถทำได้เพราะค่าใช้จ่ายแพงมาก พิจารณาอยู่เป็นเวลานาน ต้องปรับลดจำนวนเต็นท์และไวท์บอร์ดลง   ต้องตัดเนื้อหาที่จะแสดงออกให้สอดรับกับจำนวนเต็นท์ด้วย  เพื่อให้อยู่ในวงเงินประมาณที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้   ตรงนี้เราต้องยอมรับว่าไม่มีประสบการณ์ในการทำ  ส่วนขบวนการในการติดตั้งดำเนินงานทุกระบบเป็นเรื่องของ Organizer เราไม่สามารถก้าวก่ายได้ นอกจากกำกับ อำนวยความสะดวก  ขอให้เขาดำเนินการตามสัญญาที่เซ็นไว้กับวิทยาเขต  ขั้นตอนทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่เราได้เรียนรู้เป็นอย่างมาก  เป็นประสบการณ์ขององค์กรเราในอนาคต

พิธีเปิดงานเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาใหม่  หลักจากคณะกรรมการประจำวิทยาเขตได้พิจารณาและเปลี่ยนแนวคิดในภายหลัง  ข้อดีก็คือว่า ได้ว่าจ้าง  Organizer ช่วยคิดและทำงานร่วมกัน  ทำให้อุ่นใจขึ้นบ้าง ต้องรอดูผลงานออกมาสู่สายตาของผู้เข้าร่วมงานและประเมินผลงานต่อไป   งานแสดงนิทรรศการและพิธีเปิด  นับได้ว่า วิทยาเขตล้านนา  โดยคณะผู้บริหาร ใจถึง กล้าลงทุนเป็นอย่างยิ่งเพราะมีค่าใช้มาก แต่ไม่มีผลตอบแทนคืนมาในรูปของเงินกำไร  หากแต่เป็นสิ่งนามธรรม คือ ชื่อเสียงการยอมรับจากสาธารณชน แขกผู้มีเกียรติ ได้แสดงถึงความพร้อมทุกด้านของวิทยาเขตล้านนา  ซึ่งจะเป็นภาพที่ตรึงตาประทับใจ ในความทรงจำตลอดไป   ทั้งนี้ก็ต้องร่างลำดับงานพิธีเปิดใหม่โดยพิจารณาจากแนวทางปฏิบัติของฝ่ายเราเองและของ  Organizer บางอย่างก็สอดคล้องกันบางอย่างก็ต้องปรับเพื่อให้สอดรับกันได้เพราะเราไม่มีประสบการณ์จัดงานลักษณะรูปแบบอย่างนี้มาก่อน   จึงเป็นพันธะสัญญาที่ผูกมัดคออย่างดิ้นไม่หลุดของผู้รับผิดชอบจริง ๆ  ถ้าผลออกมาดีก็เสมอตัว  สมกับราคาเงินที่จ่ายไป   ถ้าไม่ดีถูกด่าจมธรณีเลย แม้กระทั่งพลุที่จะใช้จุดตอนเปิดงานก็เพิ่งจะยืนยันว่าจัดหาได้  เมื่อตอนประมาณเวลา ๒๒.๓๐ น.ของคืนวันที่๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  

   -งานจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน   สิ่งแรกที่ทำหลังจากได้ข้อยุติเรืองกำหนดจุดที่จะติดตั้งเวทีและชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านแล้ว  คือ ติดต่อว่าจ้างติดตั้งเวที เครื่องเสียงพร้อมเครื่องดนตรี  ออกแบบป้ายไวนิลข้อความสร้างฉากเวที  ประสานงานกับการแสดงโปงลางวิทยาเขตอีสาน และนาฏศิลป์ล้านนา   วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่   ทั้งเวทีเครื่องเสียงและดนตรีจะต้องสอดรับการแสดงของคณะแสดงด้วย ถึงจะไปด้วยกัน  งานนี้ไม่ซับซ้อน พอติดตั้งระบบต่าง ๆ เสร็จก็พร้อมที่จะเปิดเวทีแสดงได้แล้ว  เพื่อให้เป็นทางการหน่อย ได้ทำกำหนดการการแสดงบนเวทีศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมีการกล่าวรายงานและต้อนรับผู้ชมโดยผู้ช่วยอธิการบดี  ในวันงานจัดเตรียมที่นั่งสำหรับผู้ชมก็ผ่านได้แล้ว

-งานกิจกรรมเชิงวิชาการ  การเตรียมการในส่วนนี้คิดว่าเป็นอะไรที่น่าคิดเหมือนกันเพราะสำหรับงานวิชาการเพรียว ๆ แล้ว ไม่เป็นที่นิยมของคนในพื้นที่ภาคเหนือ  คงไม่หวังอะไรมาก ในมุมกลับกันเป็นเรื่องของประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในแวดวงการศึกษา เพื่อให้เขาได้รับรู้กิจการมมร.ลน.อย่างเป็นทางการก็เป็นที่พอใจแล้ว 

-งานประชาสัมพันธ์งาน   ถ้าเป็นไปตามแผน ถือว่าชื่อของมมร.ลน. คงจะติดในกระแสของมวลชนได้ไม่มากก็น้อย  ด้วยการนำเสนอตามรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสารมวลชนที่หลากหลาย หลังจากเสร็จงานคงสามารถวัดระดับ (Ratting) ได้ว่าสูงขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

-งานทอดผ้าป่าการศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัย  เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ระดมพลังจากหลายฝ่ายแสดงออกถึงน้ำใจที่มาจากกลุ่มนักศึกษา มมร.ลน. ศิษย์เก่ามมร.ลน. ประชาชนทั่วไป มาพักหลังนี้ได้มีกลุ่มศิษย์ใหม่ของศ.เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม  เข้ามาช่วยในส่วนนี้ทำให้เพิ่มจำนวนคนผู้เข้าร่วมงานและยอดเงินเพิ่มขึ้น ปีนี้มีแนวโน้มเป็นดังเดิม

-งานสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ภายในงาน  ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า งานปีนี้เป็นงานใหญ่ มีความหมายอย่างยิ่งยวดต่อชาว มมร.ลน.ทุกคน ใช้ทุนดำเนินการในส่วนนี้พอสมควร วัสดุอุปกรณ์ต้องสร้าง จัดซื่อจัดหาเป็นจำนวนมาก มีรายละเอียดมาก สถานที่จัดงานมีหลายจุด ที่พิเศษคือรอบพระธาตุเจดีย์หลวงเต็มไปด้วยเต็นท์จัดงาน ทั้งโรงทาน นิทรรศการ  สินค้า OTOP  หมอเมือง เป็นครั้งแรกของ มมร.ลน.

-งานต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน เป็นงานของเจ้าบ้านมมร.ลน.ที่จะแสดงออกให้ดีเป็นที่ประทับใจของผู้มาเยือน อาลัยหาเมื่อจากไป  ทั้งด้านที่พักรับรองแขกผู้บริหารจากส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย  ด้านการอำนวยความสะดวก การเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดงาน ชมงานรอบพระธาตุเจดีย์หลวง ร่วมงานทางวิชาการ  ต้องยอมรับว่ามีความละเอียดมาก ๆ สำหรับเรา ในเชิงปฏิบัติแล้วถือว่ารู้สึกประหม่าในใจอยู่  ประธานกรรมการฝ่าย คือ พระครูปลัดจิตติชัย  จิตฺติชโย ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง กำกับการเอง มอบหมาย เตรียมงานประชุมบุคลากร นักศึกษา เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ วางแผนดำเนินงานอย่างเป็นรูปลักษณ์พิเศษ นัดซ้อมนักศึกษาภาคปกติเช้า ลงพื้นที่จริงในการตั้งแถวถวายการต้อนรับอธิการบดีผู้บริหาร ต้อนรับประธานในพิธีและแขก VIP ช่วงเช้าตอนพิธีเปิดงาน กลัดเข็มกลัดดอกไม้สดให้กับแขก   การมอบของที่ระลึกให้แขก   การรับรองแขกด้วยอาหารว่าง รวมถึงการนำแขกเข้าพิธี ล้วนทำเป็นระบบอย่างไม่ปรากฏมาก่อน เรียกว่าตาม Concept งานที่ผมเขียนไว้ในกรอบแผนงาน อย่างใกล้เคียงมากที่สุด

-งานอาหารและน้ำดื่ม  ตามธรรมดาของงานใหญ่เช่นนี้ ต้องใช้ทรัพยากรอย่างมากพอสมควร แต่ถ้ามีผู้รับผิดชอบที่ชำนาญและเข้าใจงานแล้ว แขกทุกคนที่มาร่วมงานของเราคงได้รับการรับรองด้านอาหารและเครื่องดื่มที่ดีเหมาะควรแก่ฐานะ ไม่บกพร่องมาก ไม่สร้างความผิดหวัง หรือความรู้สึกที่ไม่ดีต่อวิทยาเขตล้านนา

-งานจัดพิมพ์หนังสือและสูจิบัตร ๒๐ ปี  ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. สำหรับงานครบรอบหรือเฉลิมฉลองที่สำคัญของสถาบัน หรือองค์กรหน่วยงานแล้ว หนังสือและสูจิบัตร เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ที่จะยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร  บ่งชี้ถึงภาพชีวิตขององค์กรที่มีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา บอกความเป็นไปและผลงานที่ได้บริหารจัดการ   ต่อสาธารณชนในวงกว้างอย่างเป็นรูปธรรมและยาวนานชั่วอายุคน  มีความจำเป็นต่องานมาก

-งานคืนสู่เหย้า ชาวสีส้ม มมร.ลน. ครบรอบ ๒๐ ปี หรือภายหลังเรียกว่า ราตรีสีส้ม  เป็นอีกงานหนึ่งที่กระผมแอบคาดหวังในวันข้างหน้า หลังจากที่ มมร.ลน.ได้เปิดสอนนักศึกษาคฤหัสถ์ทั่วไป โดยจินตนาการว่า นักศึกษาคฤหัสถ์เหล่านี้แหละ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาขยายงานของวิทยาเขตให้เจริญรุดหน้าได้  เพราะคนที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีศักยภาพ ความพร้อมที่แตกต่างกัน สักวันหนึ่งเขาคงจะไม่ลืมอ้อมอกแม่มมร.ลน.ของพวกเขา โดยพื้นฐานจิตใจของคนเราความตระหนักสำนึกรู้บุญคุณเป็นเอกลักษณ์พิเศษของคนไทยอยู่แล้ว  เขาเหล่านั้นน่าจะได้กลับมาเยี่ยมแม่ มมร.ลน.ได้พบปะเพื่อนร่วมรุ่น ได้สวัสดีครูบาอาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้ความรู้สึกที่ดี ๆ กลับคืนมา  การจัดงานวันคืนสู่เหย้า หรือราตรีสีส้ม เป็นกิจกรรมหนึ่งที่กระผมให้ความสำคัญ ภาคภูมิใจ ต้องผลักดันให้มีในแผนงาน ๒๐ ปี๒ ทศวรรษ มมร.ลน.ให้ได้ เพื่อครอบครัว มมร.ลน.ของเรา   สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ไม่ว่าจะระดับใด เขามีวันคืนสู่เหย้าสำหรับศิษย์กันทั้งนั้น  ทำไมมมร.ลน.จะทำไม่ได้  งานนี้ต้องลองดู

-งานกิจกรรมโรงทานและออกร้านค้าสินค้า OTOP   การตั้งโรงทานเป็นของคู่กันกับงานบุญอยู่แล้ว  ไม่เป็นเรื่องแปลกแต่อย่างใด ประเด็นอยู่ที่ว่าจะมีพลังหาคนมาออกโรงทานได้มากน้อยขนาดไหนและใครจะเป็นผู้ประสานงานบอกบุญไปยังกลุ่มศรัทธาเหล่านั้น มมร.ลน.สถาปนามาแล้วมีอายุกาลครบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ ศิษย์เก่าลูกศิษย์มีจำนวนประมาณพันกว่ารูป/คน  ไม่น่าจะเกินความสามารถของผู้บริหารยุคปัจจุบัน  เคยเห็นโรงทานงานบุญของวัด คราวนี้เป็นโรงทานงาน มมร.ลน. จึงไม่ใช่เรื่องยาก จะมีมากหรือน้อย เป็นอีกเรื่อง  ส่วนการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชน OTOP เป็นงานใหม่สำหรับการจัดที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน   กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรมนี้คือนักศึกษามมร.ลน.ภาคปกติเช้าและภาคพิเศษนอกเวลาทำการ เพื่อหาทุนเข้าเป็นทุนในการทำกิจกรรมของนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งให้นักศึกษารับผิดชอบหามา ห้องไหนไม่พร้อม ก็ติดต่อจากองค์กรชุมชนบุคคลภายนอก เป็นการเพิ่มสีสันให้งานมีความหลากหลาย คึกคัก ครื้นเครงมีชีวิตชีวามากขึ้น

  -งานจัดทำของที่ระลึกงานครบรอบ ๒๐ ปี มมร.ลน. เพื่อมอบให้กับแขกที่รับเชิญมา  เป็นความจริงเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งของทุกงานที่จัดขึ้นในวาระพิเศษหรือธรรมดา จะต้องถูกพิจารณาให้มีหรือจัดหามาไว้ในงาน ของที่ระลึกมีความหมายและนัยยะว่าย้ำเตือนกระตุกต่อมความจำของผู้รับ ให้ระลึกถึงเหตุการณ์งานที่ได้เข้าร่วม เมื่อมองเห็นหรือสัมผัสหยิบใช้ในบางครั้งหรือไม่ใช้เลยก็มี บางคนอาจนำไปเป็นสะสม ประโยชน์เชิงใช้สอยบางครั้งมีน้อย แต่มีไว้เพื่อเป็นเตือนใจให้คิดถึงอย่างประทับใจ  เรื่องอย่างนี้วิทยาเขตล้านนาเรา ไม่เคยพลาดอยู่แล้ว เป็นเรื่องเล็กมาก เพราะมีความเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่แล้วเป็นงานประจำด้วยซ้ำไปถ้าไม่กล่าวเกินความเป็นจริง  ภารกิจก่อนงานที่สำคัญอย่างหนึ่งก่อนงานคือการเตรียมของที่ระลึกเมื่อของถูกส่งมอบแล้ว  จำเป็นต้องเรียกระดมพลนักศึกษามาช่วยงานบรรจุ จัดแต่งให้เป็นชุดเพื่อมอบให้แขกในวันงาน จำนวนประมาณพันกว่าชุด มิใช่ของเล่นสำหรับงานนี้

-งานการเงินและบัญชี  แท้ที่จริงเป็นงานประจำของเจ้าหน้าที่การเงินอยู่แล้ว คือสายงานอาชีพที่คนอื่นไม่สามารถรู้และเข้าใจได้ดีเท่ากับคนที่ทำอยู่ประจำ  อาจจะเพิ่มปริมาณงานมากขึ้นจำนวนเงินที่บริหารเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ให้ดำเนินไปไม่ให้สะดุด ไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่ช่วงนี้เจ้าหน้าที่มีน้อยคงจะประคับประครองให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

-งานจราจรและอำนวยความสะดวกในบริเวณงาน   พื้นที่จัดงานครั้งนี้ทับซ้อนกับพื้นที่จัดงานถนนคนเดินวันอาทิตย์ มีปัญหาการจอดรถภายในวัดโดยเฉพาะตรงจุดที่จะตั้งเวทีการแสดงศิลปวัฒนธรรมเย็นวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  การเตรียมงานด้านพื้นที่จึงมีความเกี่ยวข้องกับผู้นำรถเข้ามาจอดโดยตรง การติดต่อประสานงานกับผู้จัดงานถนนคนเดินและผู้นำรถมาจอดจึงต้องใช้เวลาในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ จึงต้องติดตั้งป้ายประกาศขอสงวนสิทธิในการจอดรถ และความร่วมมือผ่านเสียงตามสาย ก่อนงานต้องมาวางแผนการจัดจราจรกับตำรวจจราจรที่เป็นลูกศิษย์ของมมร.ลน.ทั้งในช่วงพิธีเปิดงานตอนเช้า และช่วงก่อนเวลาแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  อำนวยความสะดวกให้กับรถยนต์ที่บรรทุกเครื่องดนตรีและอุปกรณ์การแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ ค่อนข้างจะฉุกลหุกพอสมควรส่วนหนึ่งด้วย และเตรียมพื้นที่สำหรับผู้เข้าชมงาน ระดับ VIP ผู้ชมทั่วไป ตั้งแต่บ่ายโมงเป็นไปจนเลิกงานเวลาประมาณ ๒๒.๓๐ น. รวมถึงพื้นที่จัดงานที่อาคาร ๔ ในวันที่ ๑๔ และในวันที่ ๑๕ งานราตรีสีส้ม ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี   จนแล้วเสร็จงาน ถือว่าเป็นความสำเร็จเรียบร้อยด้วยดีพอสมควร ภารกิจสุดท้ายของงานนี้คือนำส่งแผงสัญญาณจราจรให้กับกองกำกับการตำรวจจราจรเชียงใหม่เป็นที่เรียบร้อยโดยการอำนวยความสะดวกของคณะตำรวจที่เป็นลูกศิษย์ซึ่งทำงานและประสานงานที่นั่นด้วย

ข. ช่วงดำเนินงานวันงานและประเมินผลงาน ; ประวัติศาสตร์อีกหน้าที่ต้องบันทึกของชาว มมร.ลน.

วันที่ ๑๓-๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔ คือ  กำหนดการจัดงานครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ตามกรอบแผนงานที่กระผมได้สร้างขึ้นโดยอนุมัติของคณะกรรมการผู้บริหาร  วิทยาเขตล้านนาได้กำหนดไว้เป็นฉันทามติร่วมกัน ช่วงเวลาที่พวกเราชาว มมร.ลน.ทุกชีวิตลมหายใจที่เฝ้ามอง ลุ้นระทึก อย่างสุดชีวิตเลยก็คงไม่เกินไปที่จะกล่าวแบบนี้  ดังบทสรุปตามมุมมองที่พยายามให้ครอบคลุมทุกมิติดังนี้

กิจกรรมช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

 -พิธีการเปิดงานและแสดงนิทรรศการ วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ทุกภาคส่วนของมมร.ลน.เตรียมพร้อมที่จะสู้เผชิญหน้ากับเหตุการณ์ที่เรียกว่าปรากฏการณ์จริง (Phenomena) ที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงกับชาว มมร.ลน. ณ ลานพิธีเปิดงานหน้าพระธาตุเจดีย์หลวง ในอีกเกิน ๒ ชั่วโมงข้างหน้านี้ เพื่อความแม่นยำแน่นอนของเนื้องาน กระผมได้ตรวจดูความเรียบร้อยของงานปรากฏว่าบอร์ดนิทรรศการมีปัญหาบางจุด แต่เป็นจุดที่สำคัญคือชื่อของอธิการบดีผิด เป็นการผิดพลาดจุดที่สำคัญต้องสั่งการให้Organizer แก้ไข้โดยด่วนที่สุดก่อนพิธีการจะเปิด   ส่วนจุดอื่นแก้ได้ทันการณ์ทั้งหมด งานนิทรรศการพร้อม จุดพิธีเปิดงานพร้อม   แต่มีขั้นตอนบางอย่างที่จะต้องชัดเจนระหว่างพิธีกรของเรากับ Organizer เนื่องจากแนวคิดบางอย่างไม่เหมือนกัน   กระผมต้องใช้ความเด็ดขาดวินิจฉัยจนได้บทสรุปที่สามารถปฏิบัติได้

ถึงเวลาเรียกระดมพลนักศึกษาภาคปกติเช้า-ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์  ทั้งหญิงและชายแต่งชุดนักศึกษาซึ่งเป็นชุดพิธีการเรียบร้อยดูสง่างาม มีศักดิ์ศรี  มาตั้งแถวถวายการต้อนรับท่านอธิการบดีผู้บริหาร ต้อนรับประธานในพิธีและแขก  VIP  เริ่มต้นตั้งแถวจากทางเลี้ยวรอบวงเวียนหน้าพระวิหารหลวง  ยืนตั้ง ๒แถวหญิงขวา ชายซ้าย เรียงตามลำดับไหล่  เว้นช่องกลางให้เดิน  จนถึงเก้าอี้แถวสุดท้ายในพิธี  นักศึกษาอีกกลุ่มในชุดนักศึกษาพิธีเช่นกันนั่งร่วมงานถัดจากแขก  อีกโชนหนึ่งด้านทิศเหนือเป็นชุดของนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานหลายสิบคน นำโดยพระมหาสมัย  ผาสุโก ผอ.ศูนย์บริการวิชาการวิทยาเขตอีสาน  ในโซนด้านซ้ายของแขก VIP  ภายในลานด้านหลังพระวิหารหลวงนั้นเป็นที่นั่งสำหรับแขกฝ่ายพระสงฆ์ นักศึกษาบรรพชิต ศิษย์เก่าดีเด่นทั้งพระและฆราวาส เว้นซ่องทางเดินสำหรับชุดนักแสดงของฝ่ายพิธีการเปิด  เมื่อมีความพร้อมระดับหนึ่งแล้ว ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ ได้นิมนต์ท่านอธิการบดีเข้าประจำที่นั่งแถวหน้าซ้ายมือของประธานในพิธี โดยเดินผ่านแถวยืนถวายการต้อนรับของนักศึกษา ขณะที่แขกท่านอื่นก็เริ่มมาถึงหน้างานและฝ่ายต้อนรับได้ต้อนรับนำเข้าสู่ที่รับรอง   จนกระทั่งถึงเวลาสำคัญที่ประธานในพิธีคือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางนฤมล  ปาลวัตน์  ได้เดินทางมาถึงจุดที่ต้อนรับ   กระผมเองได้ปฏิบัติหน้าที่ตรงจุดนี้ให้การต้อนรับเป็นคนแรก  แล้วเดินแนะนำให้กลุ่มนักศึกษาขณะเดินผ่านแถวยืนต้อนรับของนักศึกษา จนถึงจุดต้อนรับประธานในพิธีด้วยการกลัดเข็มกลัดช่อดอกไม้ที่ปกเสื้อ แล้วนำเข้าสู่ที่รับรอง ถวายนมัสการท่านอธิการบดีประจำที่นั่งของประธานพิธี  เริ่มเข้าสู่พิธีการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ อลังการ สมศักดิ์ศรี สมเกียรติและฐานะของมมร.ลน.อย่างเหนือความคาดหมายของกระผมหรือชาว มมร.ลน.   ซึ่งเป็นไปตามลำดับงานที่เราได้กำหนดไว้โดยลำดับ   ท่ามกลางสายตาของแขกบุคคลสำคัญ(VIP) เช่น ผศ.ดร.พงษ์อินทร์  รักอริยธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนของกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕  ผู้แทนกอบบังคับการการกองบินที่ ๔๑ เชียงใหม่  ผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้แทนมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ  ผู้แทนกองกำกับการตำรวจท่องเที่ยวเชียงใหม่  ผู้แทนผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ ๓๓ ค่ายกาวิละ จ.เชียงใหม่  ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาเชียงใหม่  ส่วนผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตทั้ง ๗ แห่ง และผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย อ.บุญล่ำ  จั่นทอง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด ผศ.สุนทร อาจนิยม ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่  วัดสวนดอก และคณาจารย์  ผู้มีเกียรติอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถกล่าวได้ทั่วถึงต้องขออภัย และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ทุกรูป/ท่านได้ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดงานของเรา ผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ด้วย  

 

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ 

 

 

นางนฤมล  ปาลวัฒน์  รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ ประธานในพิธีฝ่ายคฤหัสถ์ 

 

ประธานในพิธีตัดริบบิ้นเปิดงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมเป็นพยาน 

 

 

ประธานในพิธีและคณะกรรมการจัดงาน

 

ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติชมนิทรรศการ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. 

 

ประธานในพิธีลงนามในสมุดเซ็นเยี่ยมนิทรรศการในส่วนของนักศึกษาจัดแสดง 

 เยี่ยมชมเต็นท์แสดงสินค้าชุมชน OTOP ในงาน

หลังจากพิธีการเปิดงาน  ณ จุดเปิดงานเสร็จ  เป็นการนำชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พระพรรษา พระเจ้าอยู่หัว ครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ในฐานะเลขานุการกรรมการฝ่ายจัดแสดงนิทรรศการ  กระผมได้นำประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติเข้าชม   บรรยายภาพให้เห็นถึงความเป็นมาและความเชื่อมโยงระหว่างบูรพมหากษัตริย์สำคัญ ๒ พระองค์ คือล้นเกล้าฯราชการที่ ๔ และที่ ๕ กับบูรพาจารย์ผู้มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อสถาบัน มมร ตลอดถึงบูรพาจารย์ผู้บริหารของมมร นำชมภาพชีวิตครอบครัวเรามมร.ลน.ที่ทำงานอยู่ในปัจจุบัน ตลอดถึงข้อมูลเชิงตัวเลขจำนวนนักศึกษาปัจจุบันและภาพพันธกิจหลักของมมร.ลน.ด้านการศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งนำชมนิทรรศการของนักศึกษา ที่จัดแสดงถัดจากนิทรรศการกลาง   นำชมและชิมเยี่ยมโรงทาน สินค้า OTOP  ปิดท้ายท่านประธานได้ใช้การบริการของกิจกรรมหมอเมือง  คณะกรรมการได้ส่งท่านประธานในพิธีขึ้นรถกลับ เป็นอันเสร็จพิธีการตอนเช้าวันแรกของงาน

บทสรุปของพิธีการเปิด และนิทรรศการงาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.

ผลงานที่ปรากฏออกมาจนเป็นที่ยอมรับกันว่าดี เป็นที่ประทับใจเกินคาดนั้น ได้ผ่านการตกผลึก วางแผนงาน  วางกรอบงาน ร่วมกับคณะกรรมการ  ควบคุม อำนวยการ  สั่งการ กำกับงานทุกขั้นตอนกับบริษัทผู้รับจ้าง (Organizer) ตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๓ จนถึงพิธีเปิดงานวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔  ติดตั้งแสดงนิทรรศการ จนแล้วเสร็จงานทุกขั้นตอนงาน  รวมถึงตั้งเบิกงบประมาณจ่ายตามสัญญางวดงาน ๒ ครั้ง ในวงเงิน ๓๕๐,๐๐๐.(สามแสนห้าหมื่นบาท) สามารถประเมินภาพรวมออกมาเป็นได้ทั้งข้อดีและข้อบกพร่องได้ดังนี้

ข้อดีของงาน

- ผลงานของบริษัทรับจ้างสมกับเป็นมืออาชีพด้านนี้ ทั้งด้านระบบวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง  ระบบเสียง และการนำเสนอข้อมูลผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์และจอทีวี และการประดับตกแต่งสถานที่ได้สวยงามดูดีสวยงาม

- Concept และรูปแบบ ของงานทันสมัย  เป็นการเปิดตัวของวิทยาเขตล้านนาสู่สาธารณะได้รับรู้อย่างเหมาะสม  ผลงานออกมาเป็นที่พอใจ สมเกียรติและศักดิ์ศรีของงาน   และสมฐานะหน้าตาของ มมร.ลน. ซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นความสำเร็จของงานในระดับที่น่ายินดี  มมร.ลน.ไม่มีศักยภาพพอที่จะทำเองได้ในจุดนี้  

- ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงให้กำเนิดของสถาบัน มมร และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ

- วัสดุในการแสดงนิทรรศการบางส่วนตกเป็นสมบัติของวิทยาเขตล้านนา สามารถนำมาใช้งานได้ต่อไปเมื่อเสร็จงาน

- จากข้อมูลสัมภาษณ์ภาคสนามพบว่าพิธีการเปิดงานถือว่า สอบผ่าน ในระดับดี น่าพอใจ 

- เป็นประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าและควรค่าต่อการจดทรงจำไว้ในใจ  หาดูที่อื่นไม่ได้อีกแล้วโดยเฉพาะชาวมมร.ลน.ผู้มีเลือดสีส้มทุกชีวิต

 

ข้อเสีย/จุดบกพร่องของงาน

          - ค่าใช้จ่ายสูงมาก เนื่องจากวัสดุบางอย่างต้องจัดซื้อจัดหาอย่างไม่มีทางเลือก อยู่ในภาวะที่ต้องยินยอมตามเงื่อนไขของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  มมร.ลน.เองไม่มีฐานข้อมูลความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะ

          - ข้อมูลภาพเนื้อหาที่จะแสดงนิทรรศการถูกตัดถอนออกเพราะค่าใช้จ่ายสูงมาก  ทำให้เนื้อหาของนิทรรศการที่จะแสดงไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  จากเดิมในแผนงานจะต้องใช้เต็นท์๙ หลัง แต่ถูกตัดออกเหลือ ๕ หลัง ข้อมูลภาพเนื้อหาจึงเหลือน้อยตามพื้นที่ของเต็นท์

          -ช่วงพิธีเปิดการจัดวางและปฏิบัติต่อ ศ.เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม ถูกมองว่าไม่เหมาะสม  ซึ่งก็ไม่สามารถแก้ตัวได้เพราะอาจจะคาดคิดหรือคิดไม่ถึงในจุดนี้  ก็ต้องยอมรับโดยดุษฎีภาพว่าพลาดจริงๆ  ก็ได้แต่ขอกราบขมาอภัยท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างสูงครับผม

          กิจกรรมช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

การเสวนาทางวิชาการ

          งานในช่วงบ่ายถูกกำหนดไว้เป็นเวทีทางวิชาการ  ในฐานะที่มมร.ลน.เป็นหน่วยงานทางวิชาการด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษา   เป็นเขตการศึกษาหนึ่งของมมร ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มีวิทยาเขตอยู่ ๗ วิทยาเขตทุกภาคของประเทศ     ในแต่ละวิทยาเขตมีส่วนงานที่บริหารจัดการศึกษาคือ วิทยาลัยศาสนศาตร์  ผู้บริหารในส่วนนี้คือ ผู้อำนวยการวิทยาลัย  มมร.ลน. จัดงานครบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ ครั้งนี้เป็นโอกาสอันเหมาะที่จะได้นิมนต์ ผอ.จากทุกวิทยาเขตเข้าร่วมงานทั้งในกิจกรรมวิชาการ คือ การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง ทิศทางการศึกษา มมร ในทศวรรษหน้า นอกจากนั้นยังได้นิมนต์ในกิจกรรมบำเพ็ญบำเพ็ญกุศลในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ด้วย

          กิจกรรมภาคบ่ายวันที่   ๑๓   กุมภาพันธ์   ๒๕๕๔       ห้องประชุมพระราชปริยัตโยดม อาคารพระพุทธพจนวราภรณ์  MBU   ซึ่งเปลี่ยนสถานที่จากเวทีการแสดงกลางสระน้ำหน้าอาคาร MBU พระครูปลัด จิตติชัย  จิตฺติชโย  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์ล้านนา เป็นแม่งานหลัก เป็นผู้กำหนดรูปแบบของการเสวนา โดยตั้งเจตจำนงต่อข้อมูล แนวคิด หลักวิชาการและองค์ความรู้ของผอ.แต่ละรูปได้นำเสนอเกี่ยวกับการศึกษาของมมร ในทศวรรษหน้าหรืออีก ๑๐ ปี ข้างหน้าจากนี้ไป  การศึกษาในภูมิภาค มมร  จะมีส่วนและบทบาทอย่างไร มีหน้าตาอย่างไร  เป็นสิ่งที่น่าติดตาม พร้อมทั้งมุมมองของ ศ.เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม บูรพาจารย์ของมมร จะได้นำเสนอเพื่อเป็นแสงนำทางให้กับมมร อย่างไร  ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์จะได้นำเสนอสรุปงานต่อไป

         

กิจกรรมช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

- งานจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน  นับว่าเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา จะได้ใช้พื้นที่ติดกับงานถนนคนเดินประจำวันอาทิตย์ นับตั้งแต่มีโครงการถนนคนเดินในเขตพื้นที่หน้าวัดเจดีย์หลวง และบริเวณใกล้เคียงเป็นเวลาหลายปี  จำนวนนักท่องเที่ยวผู้เข้าชมงาน ในแต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าหมื่นคนเป็นโดยประมาณ   แต่วิทยาเขตล้านนาไม่เคยฉกฉวยโอกาสและใช้พื้นที่ตรงนี้เพื่อประโยชน์ของวิทยาเขตล้านนาในเชิงการประชาสัมพันธ์เลย  เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก ๆ  ถ้า วิทยาเขตล้านนารู้จักใช้ถนนคนเดินให้เป็นประโยชน์ จะทำให้สาธารณชนรู้จักมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตลานามากกว่าที่เป็นอยู่  แม้แต่อาจารย์ผู้รับผิดชอบการแสดงของวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เองก่อนงานแสดงเขายังเข้าใจว่า มมร.ลน.ตั้งอยู่ที่วัดสวนดอก  เขาคิดว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ในเชียงใหม่มีเฉพาะที่ตั้งอยู่ในวัดสวนดอกเท่านั้น  หลังจากได้มาแสดงงานครบสถาปนาคราวนี้ คงมีคนรู้จักวิทยาเขตล้านนาเพิ่มอย่างน้อยก็วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่อีกหนึ่งสถาบันหละ    ดังนั้นในภาคของมวลชนถือว่าเป็นการเปิดตัวประกาศตนเองของมมร.ลน.ต่อประชาชนได้มากพอสมควร  ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่สามารถผลักดันจนกิจกรรมนี้มีพื้นที่แสดงต่อหน้ามวลชนถนนคนเดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวเชียงใหม่ ในทางยุทธศาสตร์ถือว่าสามารถปักธง มมร.ลน.ให้ยืนเด่นท้าทายต่อสายตาของคนเรือนหมื่น อย่างทรนงองอาจ และเสร็จสิ้นด้วยความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของคนทำแผนอย่างกระผมหาที่เปรียบไม่ได้   ขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูปลัดธรรมจริยวัตรรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน ท่านพระมหาสมัย  ผาสุโก ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชา วิทยาเขตอีสาน ที่ได้นำ-อนุมัติให้คณะนักศึกษาวิทยาเขตอีสาน นำวงดนตรีโปงลางอีสาน หนุ่มปริญญา สาวมหาลัย  มาแสดงร่วมสมโภช ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษในครั้งนี้ไว้อย่างสูงขอรับ   ขอบคุณวิทยาเขตร้อยเอ็ดโดยประสานงานของผู้ช่วยอธิการบดี ผศ.สุนทร  อาจนิยม ที่ได้มอบหมายให้อาจารย์ปิยสุดา ...ในชุดนาฏศิลป์ที่สวยงามขึ้นร่วมแสดงการรำอวยพรบนเวทีหนึ่งชุด

ข้อดี/ผลพลอยได้

          ๑.เป็นวันอาทิตย์มีคนมาเที่ยวงานถนนเดินมากอยู่ก่อนแล้ว เมื่อมีการตั้งเวทีการแสดงพร้อมข้อความบนฉากเวทีอันตระการตาที่บ่งบอกให้รู้ว่าเป็นงานเฉลิมฉลอง ๒๐ ปี มมร.ลน. จึงเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอีกรูปแบบหนึ่งอย่างได้ผล  สมกับที่รอคอยมาเป็นแรมเดือนแรมปี  ความเป็นล้านนากับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านโปงลางอีสาน จึงเป็นอะไรที่น่าสนใจ ครื้นเครง ตื่นเต้น เร้าใจ ของสาธารณชนในค่ำคืนนั้นอย่างลงตัวเกินคาด สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากมีแขกผู้ชมทุกระดับชั้น

          ๒.ได้ชมความงดงามอลังการของศิลปวัฒนธรรมสองตระกูลที่ถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงของนักศึกษาต้นตำหรับอีสานและล้านนา ที่มีความเหมือนและความต่างกันอย่างกลมกลืน ได้ชมความสามารถเชิงศิลปะการแสดงของลูกศิษย์ มมร.วิทยาเขตอีสาน ที่ได้สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ถือว่าพวกหนูและเธอเกิดมาไม่เสียชาติเกิดแล้ว ขอยกย่องชมเชยในตัวพวกเธออย่างสุดขั้วหัวใจ

ข้อจำกัด/บกพร่อง

          ๑.เวลาของการแสดงโปงลางมีน้อย (ไม่เกิน๓ช.ม.)ที่จริงให้แสดงจนถึงเที่ยงคืนยังไหวสำหรับผู้แสดงและผู้ชม เป็นการพลาดโอกาสอย่างมาก ๆ ที่จะไม่ได้ชมการแสดวงอย่างนี้  มีเสียงบ่นว่าเสียดายโอกาสอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่ได้มาชม หรือชมแต่เต็มอิ่ม ไม่จุใจ  เอาไว้โอกาสหน้าถ้ามีจะบอกข่าวให้ทราบก็แล้วกัน

          ๒.การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา ของวิทยาลัยนาฏศิลป์ เชียงใหม่ สวยงาม  อลังการมาก  มีสีสันมากด้วยจำนวนนักแสดงที่มากถึง ๑๑๐ คนพร้อมทีมงานคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ครบชุดใหญ่ แต่คนดูสู้ไม่ไหว  เพราะง่วงนอน และเพลียจากการโหมงานหนักมาแรมเดือน  การแสดงของศิลปฯล้านนา  จึงเหมาะสำหรับช่วงเวลาหัวค่ำที่คนยังมีแรงอยู่เป็นอย่างยิ่ง

          ดังนั้นกิจกรรมของงานในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันแรกของการเฉลิมฉลอง ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. ในส่วนตัวกระผมมองด้วยสายตาและมุมมองที่เป็นธรรมแล้วถือว่าเราทำได้อย่างสุดความสามารถแล้ว  ถือว่าสอบผ่านในระดับที่น่าพอใจ สอดรับความคิดเห็นหลาย ๆ ฝ่ายที่ให้คำชื่นชมยินดีในความสำเร็จครั้งนี้  ที่มีผิดพลาดบ้างบกพร่องบ้างก็ต้องยอมรับเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นไปในโอกาสต่อไป     

          ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันที่สองของงาน

          -งานกิจกรรมเชิงวิชาการ  แนวคิดหนึ่งของกระผมในเรื่องนี้ มีภาพจินตนาการในใจที่วาดขึ้นเองว่า  การเชิญสถาบันการศึกษาทุกระดับในจังหวัดเชียงใหม่และเขตภาคเหนือ ให้มารับรู้มาเห็นมาร่วมในกิจกรรมของมมร.ลน.ในคราวนี้ เป็นภาพของความเป็นเอกภาพกลมเกรียวกลืน ลื่นไหลสู้การพัฒนาบทบาทด้านการศึกษาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยสายตาในวันงาน  ภาพของการจับมือกันเดินไปด้วยกัน สร้างสรรค์อนาคตและสิ่งดีงามของเยาวชนคนในภูมิภาคนี้  เราจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีวาระพิเศษเช่นนี้เท่านั้น  สิ่งตอบแทนเงินรางวัลกระผมไม่สนใจถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งเท่านั้น ผลพวงที่ตามมาคือได้ประชาสัมพันธ์มมร.ลน.ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่อยู่พอดี แบ่งเบาภาระการแนะแนวได้ คือเราได้คนได้แนวร่วมถึงแม้จะหลวม ๆ ต่อไปน่าจะแน่นหนักมั่นคงยิ่งขึ้น 

          กิจกรรมช่วงเช้า

กิจกรรมเชิงวิชาการที่สถาบันการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวะศึกษาเข้าร่วมคือการแข่งขันตอบปัญหา  การแข่งขันวาดภาพ  ในด้านมวลชนเราได้คณะครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาที่นำนักเรียนมาร่วมงาน และตัวนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนหนึ่งคือนักศึกษาของวิทยาเขตล้านนาในฐานะเจ้าภาพเจ้าของบ้านที่จะต้องถือว่าเป็นภาระโดยตรงอยู่แล้ว ส่วนประชาชนผู้สนใจทั่วไปก็มีบ้างเพราะเป็นวันทำงาน  กิจกรรมก็เสร็จสิ้นลงด้วยดีในระดับหนึ่งในตอนเช้า

 

คณาจารย์ผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานในตอนเช้า

 

 

คณะครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่นำนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรม 

 

นักศึกษาภาคปกติเช้าของมมร.ลน.และนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิด 

กิจกรรมตอบปัญหาในห้องเรียน 

 

รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ

 

 

กิจกรรมช่วงบ่าย

ในความคิดเรื่องกิจกรรมการแสดงของนักศึกษา  เป็นความหวังลึก ๆ อยู่เหมือนกันคือฝันเห็นภาพของนักศึกษามมร.ลน.มีความสามารถในด้านการขึ้นแสดงกิจกรรมบนเวที ไม่ถึงกับเป็นมืออาชีพ แต่พอออกงานได้อย่างไม่ขวยเขินเนียมอายเกินเสียงาน มีความกล้าหาญในการแสดงเชิงศิลปวัฒนธรรมบ้างถือว่าเป็นความเจริญงดงามทางสติปัญญาและทักษะในด้านศิลปะ  งาน ๒๐ ปี ๒ทศวรรษ มมร.ลน.คราวนี้เป็นโอกาสที่จะต้องให้นักศึกษาของเรามีการแสดงแน่นอน  เจ้าของงานไม่มีชุดการแสดงถือว่าเสียหายอย่างมาก  จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาแต่ละห้องชั้นปีจัดชุดการแสดง ทั้งหมด ๑๑ ชุดการแสดง และละครสั้น  มีวงสะล้อซอซึงที่อยู่ในช่วงเริมต้นเล่นเพลงได้ไม่กี่เพลง  เตรียมพร้อมเพื่อขึ้นเวทีเมื่อชุดอื่นไม่พร้อม

แต่แล้ว... ความรู้สึกประทับใจและภูมิใจในลูกศิษย์มมร.ลน.เริ่มปรากฏเค้ารางอย่างก่อตัวช้า ๆ เมื่อได้สัมผัสกับการแสดงที่ถูกถ่ายทอดโดยนักแสดงมือสมัครเล่นผ่านไปแต่ละชุด  ที่มีใจสู้เต็มที่  และผ่านไปจบลงในบทแสดงที่ได้รับผิดชอบ  ภาพแห่งความประทับใจปรากฏชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับในตัวมันเอง  สิ่งที่เหนือความคาดหมายของ มมร.ลน.โดยเฉพาะตัวกระผมเองคือบทเพลง ๒๐ ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา ที่นายวรวิทย์   เครื่องนันตา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง ที่ได้ประพันธ์ขึ้นมาใหม่เพื่องาน ๒๐ ปี มมร.วิทยาเขตล้านนา โดยเพาะ  ช่างไพเราะด้วยเนื้อหาที่กินใจของลูกมมร.อย่างกระผม  ชาวมมร.ลน.ควรยกย่องชมเชยในความสามารถและผลงานที่ผลิตเพลงนี้ให้กับพวกเราได้รับฟังอย่างมีความสุขและภาคภูมิในและรักสถาบันแม่ของตนเองชนิดเต็มก้นบึ้งและสุดขั้วหัวใจ เกินบรรยายจึงยกย่องนักศึกษาท่านนี้ด้วยใจ  รวมทั้งทีมงานที่มีส่วนเต็มเติมให้งานแสดงมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รอพบและชมร่วมขับร้องบนเวทีการแสดงในคืนราตรีสีส้มอีกครั้งในคืนวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ห้ามพลาด

พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตล้านนา

มอบของที่ระลึกแก่นักศึกษาที่ร่วมแสดงกิจกรรมบนเวที

 

นักศึกษาภาคพิเศษนอกเวลาทำการ เสาร์-อาทิตย์ แสดงบนเวที

ประพันธ์ –ขับร้องบทเพลง ๒๐ ปี มมร ของเรา

- งานประชาสัมพันธ์งาน  (เริ่มงานก่อนที่จะถึงวันงาน) เป็นจุดบอดหนึ่งขององค์กรมมร.ลน.หรือ มมร.ทุกที่ในสายตาของสื่อมวลชน  เป็นข้อเท็จจริงที่มิสามารถปฏิเสธ ในวงการสื่อสารมวลชน ถ้าชื่อ ภาพลักษณ์ของหน่วยงานยังไม่เป็นที่รับรู้หรือรู้จักของประชาชนในวงกว้าง ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน   นับแต่ได้สถาปนาวิทยาเขตล้านนามาจนถึงปีนี้ ประชาชนจำนวนมากที่ยังไม่รู้จักวิทยาเขตล้านนาดีพอ  โอกาสมาถึงแล้วปีนี้งานครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.นี้แหละน่าจะเป็นช่องทางนำเสนอประชาสัมพันธ์วิทยาเขตล้านนา ให้คนเชียงใหม่ และใกล้เคียงได้รู้และรู้จักวิทยาเขตล้านนามากยิ่งขึ้นกระผมเชื่อมั่น และมั่นใจอย่างนั้น  ช่องทางและสื่อที่หลากหลายได้เขียนไว้ในแผนงาน  ถ้าสามารถบริหารจัดการได้ตามแผน ถือว่าการจัดงานครั้งนี้สำเร็จผลเป็นรูปธรรมชัดเจนเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วิทยาเขตล้านนา

กิจกรรมที่งานประชาสัมพันธ์จะต้องทำประกอบด้วย - ติดต่อประสานงาน โทรทัศน์ ช่องต่าง ๆ และจัดแถลงข่าวทางสื่อมวลชน- ออกรายการพิเศษที่ช่องNBT-ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ – ออกหนังสือส่งถึงสถานีวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ -ทำสปอร์ตโฆษณา ติดตั้งป้ายไวนิล เก็บภาพรายละเอียด ตลอดงาน  และนำเสนอทางอินเตอร์เน็ต  เบ็ดเสร็จตามนี้จริง ๆ แล้วมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากกว่าที่ตั้งไว้ในแผน  ก็พอที่จะประเมินได้ว่าไม่สามารถทำได้ตามแผนเพราะงบมีจำกัดหรือไม่เพียงพอ   เนื้องานที่ออกมาจึงอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  แต่สิ่งที่ควรบันทึกและจำไว้ก็คือมีบางกิจกรรมที่ทำให้เป็นสนใจได้อย่างหนึ่งคือ การทำป้ายไวนิลติดรถโดยสารในบางเส้นทาง น่าเสียดายตรงที่ติดตั้งได้น้อยคัน ความโดดเด่นก็เหมือนกับของคนอื่นที่ทำกัน  คุณภาพงานไม่แตกต่างจากของรายอื่น ถึงแม้โทนสีของป้ายเราจะกลมกลืนกับสีรถ ก็ไม่เป็นไร  พอใจในระดับหนึ่ง   ด้านสื่อหนังสื่อพิมพ์ฉบับของเชียงใหม่นิวส์  ถือว่าสอบผ่านใช้ได้พอใจ  หนังสือพิมพ์ข่าวสดได้ตีพิมพ์ก่อนงาน ๑ครั้ง  สปอร์ตโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง ไม่สามารถติดตามได้ว่าทางสถานีได้เปิดให้หรือไม่  มีส่งแผ่นตีกลับมาก็มีบ้างไม่ว่ากัน  แต่รายการของสถานีวิทยุ อสมท ถือว่าได้ผล   ทีวีไม่สามารถติดตาม ๆ ได้ว่ามีผลเป็นประการใด รอฝ่ายที่รับผิดชอบรายงานอีกที   ป้ายไวนิลที่ติดตั้งตามที่ต่าง ๆ ชุดแรก ความโดดเด่นของภาพที่พิมพ์ลงในแผ่นป้ายมีน้อย ขาดตัวที่บ่งบอกถึงความเป็นงาน ๒๐ ปี ของสถาบันทางการศึกษาไม่โดดเด่น  จำนวนแผ่นป้ายเท่าที่ทำไม่ทราบจำนวน  ชุดที่ ๒ มีความโดดเด่นขึ้น แต่มีจำนวนน้อย  ที่สุดยอดในสายตาของกระผมคือแผ่นที่ติดขึงบนประตูทางเข้าวัด ขอถวายผลงานนี้ให้กับพระมหาปุณณ์สมบัติ  ปภากโร  ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ   เรื่องที่น่าคิดอย่างหนึ่คือเรื่องเวลาที่ดำเนินการติดตั้งและช่วงการนำเสนอ ต้องใช้คำว่ารู้สึกว่า ช้า และกระชั้นชิดกับวันงานเกินไป  ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการรับรู้ข่าวสารน้อยไปด้วย  ก็คงได้พูดคุยกันในแง่มุมต่าง ๆ อีกทีสำหรับเรื่องประชาสัมพันธ์

 

- งานสถานที่และประดับตกแต่งสถานที่ภายในงาน (เริ่มปฏิบัติงานก่อนวันงาน)  ผังงานในมโนทัศน์ที่เขียนไว้ในกรอบแผนงานอยากเห็นภาพที่เป็นรูปธรรม คือทำได้ ให้สัมผัสได้ ด้วยสายตามองผู้คน นั่นคือ ความสง่างาม อลังการ โดดเด่น  วิจิตรตระการ  น่าดูชวนมอง และอย่างน่าสัมผัสเป็นหนักหนากับภาพเหล่านี้ อยากให้ทุกคนที่เข้ามาในงานรู้สึกว่าได้มาอยู่ในอีกโลกหนึ่งของเขา ได้พบเห็นสิ่งใหม่ที่ไม่เคย ไม่เคยถูกนำเสนอมาก่อน แล้วสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นมาในใจคือความสวยงามทางใจที่ร่วมงาน  ก็หวังไว้อย่างนี้จึงได้กำหนดไว้ในกรอบแผนงาน

การจัดงานได้กำหนดพื้นที่ในการจัดงานไว้หลายที่ตามกิจกรรมและเวลาที่กำหนดไว้ในสูจิบัตรของงาน ดังนี้  วันแรกของงานพื้นจัดงานหลักคือลานด้านหน้าพระธาตุเจดีย์หลวง ด้านหลังและด้านทิศเหนือพระวิหารหลวง เป็นพื้นที่ประกอบพิธีเปิดงาน ได้จัดเตรียมที่นั่งสำหรับประธานในพิธีแขกVIP ผู้เข้าร่วมพิธีเปิด  ต้องใช้เก้าอี้อย่างดีสุดหรูของวัด  ตั้งเก้าอี้เบาะ ปูพรมแดง ที่แขก VIP และเก้าอี้พลาสติก เป็นจำนวนมาก ทำงานให้สอดประสานกับ Organizer  พื้นที่โซนถัดมาคือติดตั้งเต็นท์รอบพระธาตุเจดีย์หลวง เพื่อให้ตั้งโรงทาน และจำหน่วยสินค้าชุมชน OTOP โดยเช่าเต็นท์ของเอกชนส่วนหนึ่ง และเต็นท์ของเทศบาลแขวงกาวิละทั้งสี่ด้านโดยขอยืมจากหัวหน้าแขวงกาวิละจำนวน ๑๐ หลัง  ยกเว้นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการกลาง ซึ่ง Organizer เป็นคนรับผิดชอบ  พื้นที่รอบพระธาตุเจดีย์หลวงใช้งานทั้งสามวัน แต่เตรียมติดตั้งก่อนงานสามวันเพื่อความมั่นใจ   -พื้นที่จุดที่ ๒ ศาลาบำเพ็ญกุศลสำหรับจัดที่ฉันถวายภัตตาหารพระสงฆ์และแขกผู้ร่วมงานทั้งสามวัน  ซึ่งต้องใช้วัสดุเต็มที่   -พื้นที่จุดที่ ๓ คือเวทีการแสดงพร้อมตกแต่งวันที่สองของงาน ณ อาคาร MBU๔ สร้างเวทีครอบสระน้ำ โดยการนำของหัวหน้าแขวงกาวิละและทีมงาน ติดตั้งก่อนงานเกือบหนึ่งอาทิตย์  ฝ่ายสถานที่รับผิดชอบประดับตกแต่ง  -พื้นที่จุดที่ ๔ บนพระวิหารหลวง สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา สดัปกรณ์ ทักษิณานุประทาน เจริญพระพุทธมนต์ ทอดผ้าป่าพัฒนาการศึกษา ทำบุญใหญ่ ในวันที่ ๓ ของงาน   การประดับตกแต่งพื้นที่นั้นเรียกได้ว่าทุกจุดที่จัดงานประดับหมด ทั้งผูกผ้า ติดตั้งธงชาติ ธงธรรมจักร ธงสัญลักษณ์ มมร.ลน. ๒๐ ปี  ตุงชัย ตุงสิบสองราศีที่วงเวียน และรอบพระธาตุเจดีย์หลวง  ที่ไม่ปรากฏคือ ธงญี่ปุ่น กับ ธงฉัพพัณณรังสี เท่านั้นเอง  จึงต้องระดมกำลังพลทั้งนักศึกษาและบุคลากร อย่างขนาดใหญ่  โดยการบัญชาการของท่าน ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ สมกับเป็นงานบุญใหญ่ของพวกเราจริง ๆ

- งานต้อนรับแขกผู้มาร่วมงาน (ทั้งก่อนงานและวันงาน)  ใช้หลักคิดง่าย ๆ อย่างนี้ คือ เวลาที่เราได้รับเชิญไปร่วมงานพิธีหรืองานใด ๆ ก็ตาม  เจ้าภาพได้ต้อนรับ  ปฏิบัติต่อเราดีอย่างดีอย่างไร เมื่อถึงเวลาที่เราเป็นเจ้าของงาน ก็ต้องปฏิบัติต่อแขกให้ดีอย่างที่เราเคยได้รับ  ที่สำคัญกว่านั้นจะ ต้องรู้จักทำสิ่งที่ดี ๆ ใหม่ น่าประทับใจให้กับแขกของเรา มากที่สุดเท่าที่จะมากได้  คิดว่ายากไหม

แขกที่มาในงานแบ่งออกเป็น ๒ ช่วง คือ มาก่อนกำหนดงาน ล่วงหน้ามาก่อนกำหนด อันนี้มีปัญหาแน่ไม่มากก็น้อย  นั่นคือปัญหาด้านที่พัก ด้านการรับรอง ด้านการประสานงาน การเดินทาง ฯ  เรื่องค่าใช้จ่าย   เจ้าภาพจะปวดหัวเพราะอย่างนี้   แขกของเราได้มาก่อนงานเป็นจำนวนหนึ่ง เจ้าภาพไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ก็ต้องเจรจา งบประมาณในส่วนนี่ต้องเผื่อขาดเผื่อเหลือไว้   ที่พักเป็นคณะ สำรองไว้ที่โรงเรียนสามัคคีวิทยาทานสำหรับคณะของวิทยาเขตอีสาน  ผู้บริหารพระสงฆ์สำรองไว้ที่วัดอู่ทรายคำ ผู้บริหารหรือตัวแทนคฤหัสถ์สำรองไว้ที่โรงแรมอโนดาต เพราะตั้งอยู่ใกล้ สะดวกในการต้อนรับไป-มา

อีกช่วงหนึ่งของการปฏิบัติงานต้อนรับ คือ ช่วงงานหรือช่วงพิธีตามกำหนดการ  ส่วนใหญ่ก็เน้นตอนนี้เพราะเนื้องานจริง ๆ ก็ตอนนี้  ในครั้งนี้ขอใช้คำว่าปรากฏการณ์ใหม่ของวิทยาเขตล้านนาได้เกิดขึ้นแล้ว นั่นคือพลังของประชาคม มมร.ลน.ทุกภาคส่วนทุกฝ่าย ได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเจ้าภาพงานด้วยกัน ก้าวข้ามความแตกต่าง ข้อแม้นและเงื่อนไขของอุปสรรคการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างสิ้นเชิงในช่วงจัดงาน   ส่งผลให้ภาพของการจัดงานดีต่อสายตาของทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้  มมร.ลน.ได้รับการยอมรับจากคณะผู้บริหารที่มาจากทั้งส่วนกลาง ทุกวิทยาเขต ว่า เป็นการจัดงานที่น่าภูมิใจ มีผลเป็นที่ยินดี ถือว่าประสบผลสำเร็จแล้ว  ... กระผมไม่สามารถที่จะปฏิเสธความจริงนี้ได้และได้ตอบรับว่า จริง และขอบคุณ

 - งานอาหารและน้ำดื่ม (ทั้งก่อนงานและวันงาน ๓ วัน)   ไม่น่าห่วงเพราะวิทยาเขตล้านนา มีงานบ่อยจัดเลี้ยงถวายพระสงฆ์และประชาชนบ่อย แต่คราวนี้เพียงแต่เพิ่มปริมาณทั้งจำนวนพระสงฆ์ ผู้บริหาร ผู้ร่วมงานแขกรับเชิญ นักศึกษา ประชาชน  ปริมาณอาหารและน้ำดื่มต้องเพิ่มตาม  มีพิเศษบ้างบางอย่าง ไม่น่ามีปัญหาเพราะคุ้นชินแล้วกับเรื่องการอยู่การฉัน/กิน ไม่เกินกำลังของชาว มมร.ลน.  ที่น่าห่วงคือคนที่จะบริการรับผิดชอบจัดเตรียมให้เพียงพอเหมาะสมกับเนื้องาน เป็นเรื่องสำคัญ  ถึงอย่างไรที่น่าอุ่นใจก็คือมีโรงทานรองรับคนร่วมงานอยู่แล้ว อาหารและน้ำดื่มกองกลางน่าจะเบาแรงได้พอสมควร

- งานกิจกรรมโรงทานและออกร้านค้าสินค้า OTOP (ทั้ง ๓ วัน)  คำพูดประโยคแรกที่กระผมขอเปล่งออกมาเป็นตัวหนังสือ  คือ ขอยกผลงานความดีความชอบให้กับพระปลัดบุญธรรม  ปุญฺญธมฺโม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตล้านนา ที่ทุ่มเท ทุ่มเวลาในการเดินทางประสานงานกับศิษย์เก่าทั้งบรรพชิตคฤหัสถ์และศรัทธานาบุญเครือข่ายของมมร.ลน. ทุกรุ่นทุกรหัสอย่างทั่วถึง       พร้อมทีมงานของท่านคือ อุปาสิกาเบญจวรรณ  ชัยยะ และเจ้าหน้าที่ในสำนักงานวิทยาเขตเป็นต้น   ทำให้ได้อานิสงค์อย่างมาก  มีจำนวนผู้มาตั้งโรงทานเป็นจำนวนมาก อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน  น่ายินดีอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่ง สามารถพอที่จะสรุปยอดจำนวนเจ้าภาพโรงทานได้ดังนี้ - วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันแรกของงาน มีจำนวนผู้เป็นเจ้าภาพโรงทาน ๒๓  เจ้า  -วันจันทร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีเจ้าภาพทั้งหมด ๒๒ เจ้า -และวันอังคารที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ มีเจ้าภาพทั้งหมด ๓๒ เจ้า  รวมทั้ง ๓ วัน ๗๗ เจ้า เรียกได้ประสบผลสำเร็จอย่างใหญ่หลวงสำหรับมมร.ลน.ในการจัดงานครั้งนี้ ตื้นตันใจจริง ๆ ได้ทั้งคน ได้เครือข่าย ได้บุญ และได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า สาธุ…

 

โรงทานจากคณะครูโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อีกตัวอย่างหนึ่งของโรงทานทั้งหมด 

 

กิจกรรมสินค้าชุมชน OTOP  เราได้มิติของแนวร่วมคือนักศึกษาของมมร.ลน. ได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ฯ นำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย ได้กำไรมากบ้าง น้อยบ้างไม่ว่ากัน  สำหรับคนนอกก็มีมาร่วมบ้าง โครงการหมอเมืองได้รับความสนใจอย่างมาก  ท่านประธานในพิธีได้แวะใช้บริการก่อนเดินกลับด้วย น่ายินดี    อีกมุมหนึ่งด้านลานหน้าพระธาตุเจดีย์หลวงวิหารคือการแสดงนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียนมัธยมที่มาร่วมจำนวน ๘ โรงเรียนด้วยกัน   เรียกได้ว่าบรรยากาศรอบพระธาตุเจดีย์คึกคัก มีชีวิตชีวาอย่างยิ่งโดยเฉพาะวันแรกของงาน ไม่นึกฝันมาก่อนว่า มมร.ลน.จะมีภาพแห่งความสำเร็จเช่นนี้เกิดขึ้นได้  เราทำได้แล้ว เป็นจริงแล้ว

-งานจัดพิมพ์หนังสือและสูจิบัตร ๒๐ ปี มมร.ลน.  หลักฐานการจัดงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนอย่างหนึ่งคือหนังสือที่ระลึกครบรอบงาน ๒๐ ปี วิทยาเขตล้านนา  สั่งพิมพ์เป็นจำนวน  ๒ พันเล่ม เนื้อหาคัดสรรเอาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงาน ๒๐ ปีก็เหมาะสมแล้ว ถึงแม้บางบทความและข้อเขียนจะใช้บทเดิมจากรายงานประจำปี จึงไม่ได้ปรับแก้ให้สอดคล้องกับงาน  ก็ไม่เป็นไร ได้แจกรายงานประจำปีให้กับคนเป็นพันถือว่าได้ประโยชน์ ๒ เท่า โดยจำนวนเล่มถือว่าน่าพอใจ  หลักฐานบันทึกเรื่องราวการจัดงานที่ดีอย่างหนึ่งก็คือหนังสือ เป็นประโยชน์คุ้มค่า

-งานจัดทำของที่ระลึกงานครบรอบ ๒๐ ปี มมร.ลน.  เรื่องของที่ระลึกของงานเป็นการตอบโจทย์ที่ว่าอะไรก็ได้ที่ทำให้คนรู้ว่า เราได้จัดงานอะไรขึ้น เมื่อไหร่ และหวนระลึกได้ ไม่ลืมเร็ว ชวนให้นึกถึงภาพบรรยากาศของงานที่จัดขึ้น ที่สำคัญค่าต่อการทรงจำ และดีในความรู้สึก   งานนี้มีความยากตรงที่ว่าต้องทำเยอะใช้เงินเยอะใช้คนในการจัดเตรียมเยอะ ใช้เวลาในการเตรียม  มมร.ลน. ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วของอย่างนี้ และก็เป็นอย่างนั้นจริง ๆ  ที่เน้นอยากให้มีจริง ๆ  คือ ตาลบัตร(พัดรอง) ๒๐ ปี มมร.ลน.ปักสัญลัษณ์ มมร.ลน.๒๐ ปี เก็บไว้เป็นสะสมสำหรับใช้งานของพระสงฆ์ ได้ผลเชิงประชาสัมพันธ์ มีอายุการใช้งานได้ตลอดไป  ถึงแม้จะมิใช่ด้ามประดับมุก พอใจมาก  กระเป๋า ทำเป็นเป้ได้ด้วย ใช้สอยได้ไม่กำจัดอายุของผู้ใช้  ใส่โน็ตบุคได้ด้วย    ตุ๊กตาไม้นางไหว้สลักตัวหนังสือ ๒๐ ปี วิทยาเขตล้านนา สำหรับมอบให้กับทุกวิทยาเขตที่มาร่วมงานเพื่อเอาไปตั้งโชว์   ช่วงที่จะมอบให้ ไม่ได้ประสานงานกับตัวแทนแต่ละวิทยาเขต  เลยสับสนนิดหน่อย  แต่เรียบร้อยดีในที่สุด   วิทยาเขตล้านนาเท่านั้นแหละที่ทำได้อย่างนี้

 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ วันทำบุญใหญ่ชาว มมร.ลน.

กิจกรรมช่วงเช้า

-งานทอดผ้าป่าการศึกษาพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยข้อเท็จจริงแล้วกิจกรรมนี้วิทยาเขตล้านนาปฏิบัติกันมาทุกปีเป็นประเพณีไปแล้ว จึงไม่น่ามีปัญหาอะไรในเชิงปฏิบัติ  แต่เรื่องที่ควรพิจารณาก็คือการทำงานร่วมกับคนนอก มีอะไรที่แตกต่างกันอยู่   ถ้าไม่พูดคุยกันให้เข้าใจบางทีเพราะความแตกต่างนั้น อาจส่งผลในการทำงานร่วมกันได้    เพราะเราก็เป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์คนเดียวกัน คือ ศ.เกียรติคุณแสง จันทร์งาม ด้วยกัน  เช่นในวันงาน มีบางที่ฉุกละหุก หรืออะไรที่น่าจะประณีตและพลิ้วกว่านี้ โดยภาพรวมไม่มีปัญหาอะไร ก็ผ่านได้

-งานศาสนพิธีทำบุญใหญ่ของพวกเราชาววิทยาเขตล้านนา   เป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของการจัดงานครบรอบ  ๒๐ ปี   ทศวรรษ มมร.ลน. เป็นความสำคัญที่เหนือจิตใจของพวกเราชาววิทยาเขตล้านนา  เป็นกิจกรรมที่ทำรายละเอียดยากมากที่สุดเวลาพิมพ์ลงในสูจิบัตร        สร้างความปวดหัวให้กับ อ.กมล  บุตรชารี ผู้ช่วยอธิการบดี มากที่สุด ปรับแก้งานแล้วปรับแก้อีก กว่าจะได้รูปแบบที่เหมาะ ต้องอาศัยบารมีท่านอธิการบดีปรับแก้จนแล้วเสร็จถึงพิมพ์ลงในสูจิบัตรได้ คงไม่มีใครกล้าปรับแก้อีกแล้ว (บังอาจใช้งานท่านอธิการบดี) เพราะการทำบุญพิธีทักษิณานุประทานในครั้งนี้เป็นทำบุญอุทิศพระราชกุศลให้กับอดีตพระมหากษัตริย์ ๒ พระองค์ พระมหาเถระราชวงศ์ชั้นสูง สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระราชาคณะ รองสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะชั้นสูงรวม ๖ รูป และอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ คิดดูเถิดว่าจะยุ่งยากซับซ้อนขนาดไหน  ยอมรับว่าบุญบารมีไม่ถึงกระผมทำตรงนี้ไม่ได้เกินภูมิปัญญา  ผู้ช่วยอธิการบดีจึงใช้งานท่านอธิการบดีซะเลย

เป็นความยิ่งใหญ่สำคัญที่สุดนอกจากทำบุญให้กับอดีตพระบูรพามหากษัตริย์ ผู้ทรงคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย พระมหาเถรเจ้าและพระมหาเถรบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยแล้ว  พร้อมกันนี้วิทยาเขตล้านนา  ยังได้อาราธนา พระเถรผู้ใหญ่   พระเถรผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลาง   โดยมีท่านอธิการบดี  พระเทพปริยัติวิมล เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    คณบดีและผู้แทนทุกคณะ ส่วนวิทยาเขตประกอบด้วย       รองอธิการบดีวิทยาเขตร้อยเอ็ด  รองอธิการบดีวิทยาเขตมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย  รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง  รองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินทรราชวิทยาลัย  รองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน  ผู้แทนรองอธิการบดีวิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช  ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   และผู้บริหารระดับ  ผอ.วิทยาลัย ศูนย์  สำนัก  โดยรวมก็คือว่าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกือบทั้งหมดมาเข้าร่วมพิธีในเช้าวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ นี้   นี่แหละที่กระผมบอกว่า ยิ่งใหญ่จริง ๆ ศักดิ์สิทธิ์ มีความหมายทรงคุณค่ายากที่จะหาคำมาอธิบาย   เป็นการรวมพลครั้งยิ่งใหญ่ของมมร  ที่วิทยาเขตล้านนาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น  กระผมมองเห็นนี้แล้วเป็นอะไรที่เหนือคำบรรยายด้วยข้อความอักษร  มมร.ลน.ผ่านพ้นจุดนี้ไปได้คิดว่า ไม่มีอะไรวิทยาเขตล้านนา จะทำไม่ได้  ถึงจุดสุดยอดมาแล้วไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้น

          การต้อนรับบริการ ประสานงาน การทำงานร่วมกันในกิจกรรมตอนเช้าวันทำบุญใหญ่ในพระวิหารหลวง เป็นการออกแขก โชว์ศักยภาพทุกด้านของ มมร.ลน. อย่างเต็มภาคภูมิสมศักดิ์ศรีและสมเกียรติให้ปรากฏแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ทุกระดับทุกส่วนงาน  ตลอดถึงแขกผู้มีเกียรติทั้งหมด  ดีที่สุดของที่สุดในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา

          อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่ไม่สามารถผ่านเลยไปโดยไม่กล่าวถึง  นั่นคือ การเพิ่มรายการเข้ามาของวิทยาเขตอีสาน  โดยการประสานของท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตอีสาน และผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ผ่านมาทางกระผมซึ่งกระผมสนองตอบทันที่และยินดีอย่างยิ่ง  ผู้บริหารของวิทยาเขตทั้งสองรูปได้ให้เหตุผลว่า  ขอร่วมสมโภช แสดงความยินดีกับความสำเร็จของ งาน ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตล้านนา  ด้วยลำนำบทกลอนที่ท่านรองอธิการบดีที่พึ่งประพันธ์เสร็จสด ๆ ร้อน ๆ อ่านโดย ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ และการขับร้องโดย นักศึกษาวิทยาเขตอีสาน พร้อมเสียงแคน ในบทเพลงที่ทรงคุณค่าที่ชื่อว่า  สู้เพื่อปริญญา มมร.  กระผมบอกได้คำเดียวว่า ขนลุก น้ำตาคลอ  ซาบซึ้งมาก ๆ เพราะความเป็นเลือด มมร  และรายการนี้จบด้วยเสียงปรบมือจากแขกผู้มีเกียรติอย่างกึกก้องในพระวิหารหลวง  ศิษย์เก่ามมร.ลน.บางรูปถึงกับน้ำตาไหลซึ้งอินใจในบทเพลงที่เข้ากับชีวิตของท่าน  ถวายภัตตาหารเพลเสร็จ  ชาวมมร.ลน.ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการส่งแขกส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนาที่ตั้งของแต่ละวิทยาเขตต่อไป เหลือไว้แต่ความทรงจำที่ดี ๆ และอาลัยต่อกันในสายเลือดมมร อย่างไม่มีวันจบสิ้น  ....ตราบชั่วฟ้าดินไม่ขอลืมถิ่น...มมร

 

 

 

 

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

 

พระราชพิศาลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา

จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้า 

 นายกมล  บุตรชารี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตล้านนา

จุดเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาล ที่๔,๕

 

พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ถวายผ้าไตรสดับปกรณ์-ทักษิณานุปทาน 

 

พระราชพิศาลมุนี  รองอธิการบดีวิทยาเขตล้านนา

ถวายผ้าไตรสดับปกรณ์-ทักษิณานุปทาน

 

 

พระเถระผู้บริหารจากส่วนกลางและวิทยาเขต ทำพิธีสดับปกรณ์-ทักษิณานุประทาน

 

 

  พระเทพปริยัติวิมล อธิการบดี ถวายตาลปัตรพัดรอง ๒๐ ปี มมร.ลน.

 

พระเทพโกศล เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ประธานสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ทั้งพระเถรผู้บริหาร

ทั้งจากส่วนกลางและวิทยาเขตทั่วประเทศ 

 

ศ.เกยรติคุณ แสง  จันทร์งาม และแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีทางศาสนาและถวายผ้าป่าการศึกษา

 

นักศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธีทางศาสนาและทอดผ้าป่าการศึกษา

 

กิจกรรมช่วงเย็น

          -งานราตรีสีส้ม  ครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.    อีกกิจกรรมหนึ่งที่บรรจุไว้ในแผนงานครบ ๒๐ ปี ๒ทศวรรศ  มมร.ลน.เป็นความวาดหวังสุดท้ายของแผนงานที่กระผมอยากเห็นภาพเป็นจริงในสักวันหนึ่งอยากมีพื้นที่ให้กับประชาคม มมร.ลน.ทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวของลูกแม่ มมร เลือดสีส้มแห่งดินแดนล้านนาเชียงใหม่นี้  งานกีฬาสีเฉลิมพระเกียรติ กีฬาสีธรรมดา หรือเดินวิ่งการกุศล หรือแม้แต่การเป็นเจ้าภาพงานกีฬามหาวิทยาลัยมหามกุฏเกม ครั้งที่ ๔ ก็เป็นมาแล้ว    ทำไมจะผลักดันจัดกิจกรรม ราตรีสีส้มคน มมร.ลน.ไม่ได้  งานคืนสู่เหย้าชาวสีส้ม มมร.ลน.จึงถูกกำหนดไว้ในกรอบแผนงานโดยตั้งใจแน่วแน่

งานคืนนี้ กิจกรรมสุดท้ายที่วิทยาเขตล้านนาได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดงานราตรีสีส้ม โดยไม่ขอรับเงินคืน  เรียกว่าแม่มมร.ลน.มอบเงินให้จัดงานเพื่อให้บรรดาลูก ๆ ของแม่ ทุกรุ่นทุกรหัสจะได้มาพบกันเพื่อระลึกถึงความดีงามที่แม่ ได้มอบให้ตลอดเวลา ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ แม่คนนี้มีแต่ให้ฉะนั้นขอลูกมมร.ลน.ทุกคนจงมีความสุขในคืนแห่ง... ราตรีสีส้มเถิด

          บรรยากาศในคืนแห่งความสุขของลูกของ มมร.ลน.มันเป็นที่สุดของที่สุดหลายอย่าง เป็นบรรยากาศของครอบครัวมมร.ลน.คนสีส้มจริง ๆ  ลูกมมร.ลน.ทุกรุ่นทุกรหัส ได้มาพบกันรำลึกความหลังในช่วงที่มาเรียนหนังสือที่วิทยาเขตล้านนา บางคนจบทั้งระดับ ป.ตรีและระดับ ป.โท  บางคนมิใช่มาคนเดียวหากแต่นำครอบครัวที่บ้านมาด้วย   กิจกรรมทุกอย่างในคืนนั้นเป็นของคนสีส้มคน มมร.ลน.ทั้งหมด ยกเว้นสถานที่จัดงานเป็นของการกีฬาแห่งประเทศไทยคือลานอเนกประสงค์ของสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี นอกนั้นเป็นของเราทั้งหมด

          สำหรับตัวกระผมแล้ว ได้บทสรุปที่ชัดเจนแล้วว่า งานลักษณะนี้เราสามารถทำได้และทำได้ดีด้วย ศักยภาพเรามีเพียงพอที่จะทำได้  ผลงานที่ออกมาประมาณนี้โดยส่วนตัวบอกได้คำเดียวว่าพอใจแล้ว...และพอใจมาก มีความสุขมาก  คุ้มค่ากับเงินและเวลาที่เสียไปและรอคอย ถึงแม้จะมีข้อบกพร่องหรือผิดพลาด ไม่เหมาะสมบ้าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาเพราะเรามิใช่พระอริยบุคคล  ซึ่งเป็นอย่างนี้อยู่แล้วทั้งโลกนั่นแหละ ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก

          ภาพที่สุดยอดจริง ๆ ของงานนี้  ขอยกให้เป็นภาพที่ชาว มมร.วิทยาเขตล้านนาทั้งหมดได้ลุกขึ้นยืนแสดงเคารพท่านอาจารย์ปู่ ศ.เกียรติคุณแสง  จันทร์งาม โดยการนำของ อ.อุทัย  บุญเย็น ผู้ริเริ่มก่อตั้งสร้างบ้านหลังนี้ให้พวกเราได้อยู่อาศัยเรียนหนังสือโดยตัวท่านอาจารย์ปู่ก็คงจะปลื้มไม่น้อยกว่าพวกเรา  และสุดยอดแห่งภาพที่สุดอีกภาพหนึ่งคือ ภาพของพวกเราชาวมมร.วิทยาเขตล้านนาทุกคนได้ร่วมกันร้องเพลง ๒๐ ปี วิทยาเขตล้านนา บนเวทีซึ่งประพันธ์โดยนายวรวิทย์ เครื่องนันตา  นักศึกษาภาคพิเศษเสาร์-อาทิตย์  สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครองลูกคนปัจจุบันของแม่ มมร ของเรา บทเพลงที่ทีมงานนักศึกษา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า บนเวที และพวกเราที่อยู่ในงานราตรีสีส้ม ได้ดังกระหึ่ม กึกก้องกังวานในห้วงหัวใจ  ของลูกมมร.วิทยาเขตล้านนาทุกชีวิต  สะท้านขุนเขาที่เป็นหลังฉากเวทีธรรมชาติ ทะลุฟ้าทะลวงพสุธา   นี่แหละภาพแห่งความยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งที่สุดโดยฝีมือพวกเราชาวมมร.วิทยาเขตล้านนา ส่วนคนอื่นจะคิดจะเห็นอย่างไร  ว่าอย่างไร เป็นเรื่องของอิสรภาพทางความคิด ทางใครทางมันก็แล้วกัน ดังนั้น ...  จงจับมือกันไว้ ด้วยใจมั่นคงฟันฝ่า  วิทยาเขตล้านนา  มมร. ของเรา...

          กระผมต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารกรรมการประจำวิทยาเขตล้านนา ที่ได้ให้เกียรติเปิดโอกาสให้กระผมได้รับผิดชอบในการคิดริเริ่มสร้างแผนงานและกรอบงาน ครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน. และมีส่วนในการจัดงานครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถที่กระผมมี เป็นโอกาสทองของชีวิตที่กระผมได้รับใช้และสนองบูชาคุณสถาบันแม่คนที่สอง เป็นภารกิจเหนือภารกิจอื่นใดที่ลูกคนนี้จะต้องตอบแทน  ขอขอบคุณบุคลากรเพื่อนร่วมงานในวิทยาเขตล้านนาทุกชีวิตในสถาบันแห่งนี้  นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจและเป็นเกียรติยศของชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้  เมื่อวันประชุมบุคลากรสรุปงานวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ กระผมยอมรับว่าตื้นตันใจ ปลาบปลื้มใจจนน้ำไหลพูดไม่ออกจริงๆ กับผลงานที่ปรากฏ แม้แต่ในขณะที่คิดแผนงานไปจิตนาการไปบางครั้งก็น้ำตาไหลเพราะคำว่า มมร เหนือและถึงขั้วหัวใจจริง ๆ   ขอให้พวกเราชาว มมร.ลน.ทุกชีวิตจงได้ร่วมภูมิใจกับความสำเร็จของผลการทำงานที่พวกเราร่วมต่อสู้กันมาจนถึงวันสุดท้ายของงาน  ยินดียิ่งแล้วที่มิ่งมิตรสหายแก้วทุกรูปทุกคนได้ที่เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จร่วมกัน...

 

เสวนา  VISION  ของผู้บริหาร

ผอ.สำนักงานวิทยาเขต,ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ,ผอ.วิทยาลัยศาสนศาสตร์,ผู้ช่วยอธิการบดี

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๒๕๕๓

 

 

 

 

 

 

คนคนนี้ ดร.ตระกูล  ชำนาญ

บุญยิ่งใหญ่แล้วที่ได้เป็นลูกของแม่ มมร

 

 

 

 [1] กรรมการและผู้ช่วยเลานุการอำนวยการจัดงาน   และผู้ร่างจัดทำแผนกรอบงานครบรอบ ๒๐ ปี ๒ ทศวรรษ มมร.ลน.